Amaç/Kapsam

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Enerji; insan yaşamı ve sanayi üretimi için temel gereksinimlerden bir tanesidir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde nüfus artışı ve yaşam standartlarının yükselmesi, sanayi ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak enerji tüketimini hızla artırmaktadır.

Enerji ihtiyacının artmasına karşılık bugün kullandığımız fosil kökenli kaynakların sınırları zorlanmaktadır. Diğer taraftan enerji ihtiyacının karşılanmasında yoğun olarak fosil kökenli kaynakların kullanılması nedeniyle de çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin tüketim toplumuna dönüşümü, nüfus artışı, şehirlere göç gibi olgular enerji talebini, izlenen yanlış politikalar ise ithalat bağımlılığını hızla artırmaktadır. Kriz öncesi % 75 düzeyine kadar ulaşan enerji sektörü dışa bağımlılığı, dünyadaki enerji fiyatlarını ülkemiz ekonomisi ve halkı üzerinde önemli bir baskı unsuru haline getirmiştir. Diğer yandan günümüzde enerji, uluslararası siyaset ve ilişkilerde stratejik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, enerji dahil diğer bütün alanlardaki dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik adımlar oldukça önem taşımaktadır. Ülkemizin önündeki diğer bir darboğaz da iklim değişikliği sürecidir. Sera gazı emisyonlarının azaltılması için yapılması gerekenlerin başında en maliyet etkin ve çok yönlü yararlara sahip olarak enerji verimliliğinin arttırılması yoluyla enerji tüketiminin artış hızını azaltmak gelmektedir. 2007 yılından bu yana ülkemizde enerji verimliliğini desteklemek üzere politik anlayışta farklılıklar gözlenmekte ve mevzuat alt yapısında köklü değişiklikler yaşanmaktadır. Bu değişiklilerin hayata geçirilmesinde nerede bulunduğumuzu tespit etmek için geriye dönüp bakılması ve ilgili herkes tarafından ciddi bir değerlendirme ve özeleştiri yapılması gereklidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası enerji verimliliği alanındaki faaliyetleri nedeniyle bu değerlendirmeleri yapması gereken veya yapılacak değerlendirmelere aracı olacak kuruluşların başında gelmektedir. Enerji ve enerji kaynaklı çevre probleminin çözümünde izlenecek yol; güneş, jeotermal, rüzgar v.b. yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimini geliştirmek ve yaygınlaştırmanın yanında mevcut enerji kaynaklarını da en verimli şekilde kullanmaktır. Yani ürünün veya hizmetin kalitesinden, güvenlikten ve çevreden ödün vermeden enerjinin etkin kullanımının sağlanmasıdır. Ülkemiz için bu potansiyel fazlasıyla mevcuttur. Ülkemizde; düşük maliyetlerle üretilemeyen enerji, sanayi maliyetlerini artırmakta, üretimi daha da zor hale getirmektedir. Odamız; ülke kaynaklarının halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda kullanımı, enerji verimliliği konularında kamuoyunun bilinçlendirilmesi, ülke çapında enerji ve döviz tasarrufu, hava kirliliğinin azaltılması, insan sağlığının korunmasına katkıda bulunulması için teknolojik ve bilimsel esaslar doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda, Makina mühendisliğinin önemli alanlarından biri olan enerji konusunda temel politikaları ve teknolojik gelişmeleri irdelemek, enerjinin etkin, verimli ve tasarruflu kullanımı için toplumsal "farkındalık", "bilgilenme" ve "bilinç" yaratmaya yönelik yeni açılımlar sunmak, alternatifler üretmek amacıyla birincisi 1-2 Haziran 2007 tarihlerinde, Kocaeli Üniversitesi Turizm ve otelcilik Meslek Yüksek Okulu Kongre Salonunda gerçekleştirilen birinci Enerji Verimliliği Kongresinde 6 oturumda 28 bildiri sunulmuş, kongreyi 380 katılımcı izlemiştir. 9-11 Nisan 2009 tarihlerinde TÜBİTAK UME kongre salonunda düzenlenen II. Kongrede 9 oturumda 38 bildiri sunulmuş, 2 seminer içerisinde ise 4 oturumda 6 sunum gerçekleştirilmiştir. 10 adet sektör firması stant açarak tanıtım yapmış, etkinlik 700 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir. III. Enerji Verimliliği Kongresinin ana temasını enerji verimliliği kanunun 3 yıl geçen uygulama dönemindeki deneyimler ışığında ülkemizde yapılan çalışmalar ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde “Dünden Bugüne Enerji Verimliliği / Farkındalık – Bilgilenme – Bilinçlenme – Uygulama” olarak belirledik. Bu Kongrede yaşanmış ve gerçekleşmiş deneyimleri kapsayan sunumların yapılması ve bu konuyu tartışarak yol haritası ve rotada gerekli küçük ayarlamalar için platform ve kamuoyu bilinci oluşturmak amaçlanmaktadır. Enerji verimliliğini önemseyen tüm katılımcıları 31 Mart–02 Nisan 2011 tarihlerinde büyük bir aile toplantısı ile bir araya getirmek arzusundayız.