V. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 09 Ekim 2003 Perşembe - 14:00 - 10 Ekim 2003 Cuma - 14:00
Yer: ESKİŞEHİR

V. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Ülkemizin sanayi alanında üretimi, buna bağlı olarak ihracat ve ithalatı gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum; yüksek doğrulukta ve tekrarlanabilir ölçümlere duyulan ihtiyaç ile birlikte gelişen teknolojiye uyum sorununu ortaya çıkarmıştır. Günümüzde kullanılan teknolojinin kalitesinin sürdürülmesinde kalibrasyonun temel unsurlardan biri olduğu görülmektedir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası 1995, 1997, 1999 ve 2001 yıllarında olmak üzere dört kez Ulusal Ölçümbilim Kongresi düzenlemiş, bu kongrelerde; bilimsel, endüstriyel ve yasal ölçümbilim esas ve uygulama içerikleri işlenmiş ve sorunlar tartışılmıştır.

V. Ölçümbilim Kongresi ve Sergisi, kurumsallaşan ve gelenekselleşen özelliğiyle 9-10 Ekim 2003 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası adına Eskişehir Şubesi yürütücülüğünde Eskişehir‘de gerçekleştirilmiştir. Bu kongrede, ana konu "KALİBRASYON KAVRAM ve UYGULAMALARI" temelinde endüstriyel, bilimsel ve yasal ölçümbilim alanlarında, sektörel (sağlık, gıda, kimya, mekanik vb.) bazda ulusal ve uluslararası yeni gelişmelerle, Avrupa Birliğine uyum çerçevesindeki sorunlar ele alınmış, ölçümbilim uygulamalarındaki yeni teknolojilerin, standartların irdelenmesi ile, ölçümbilim konusunda eğitim ve uzmanlaşma yolları irdelenerek tartışılmıştır.

Kongre 20 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiş, kongre boyunca toplam 6 oturumda 26 adet bildiri sunulmuştur. Kongre süresince 1 panel, 1 sunum, 4 kurs gerçekleştirilmiştir. Kongre boyunca düzenlenen sergiye sektöre ürün ve hizmet üreten, bir kuruluş katılmıştır. Kongre ve sergiyi 50‘ye yakın delege olmak üzere 200‘e yakın mühendis, teknik eleman ve üniversite öğrencisi izlemiştir.

Oturumlarda ölçümbilim alanında teknik gelişmelerin, sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı, sektörel yenilik bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı özgün bildiriler sunulmuştur.
Panelde ise, Ülke ve Odamız gündeminde önemli bir yer tutan, "Ürün Güvenilirliği İçin CE Uygulamaları ve Kalibrasyon" Kamu, Üniversite ve Sektör Temsilcilerince tartışılmış görüş ve öneriler paylaşılmıştır.

Kongrede "Kumpas, Mikrometre, Mihengir ve Ölçü Saati Kalibrasyonu", "Sayısal Termometre Kalibrasyonu", "Basınç Ölçer (Manometre, Vakummetre) Kalibrasyonu", "Terazi kalibrasyonu" konularında 4 farklı kurs gerçekleştirilmiş, bu kurslara gösterilen yoğun ilgi ve katılım sürekli eğitim anlayışımızın ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olmuştur.

Odamız kamuoyuna olan sorumluluğunun bilinciyle, benzer etkinliklerinde olduğu gibi kongremizin bilim ve teknolojinin ışığında etkin bir tartışma ortamı yaratarak, önemli bir platform oluşturduğu düşüncesindedir. Bu bağlamda etkinlik boyunca yapılan tartışmalarla, aşağıda elde edilenlerin kamuoyunun bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Makina Mühendisleri Odası, AB yeni yaklaşım direktifleri kapsamında bulunan ve meslek alanlarımızla ilgili altı konuda uygunluk değerlendirme kuruluşu olmak için ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırladığı başvuru dosyalarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına iletmiştir. MMO olarak 3 Ocak 2003 tarihinde yapılan başvurularımızla ilgili, sürecin sonuçlandırılması yönünde ilgili bakanlığımızca çalışma yürütülmesini talep etmekteyiz.

Makina Mühendisleri Odası‘nca sürdürülen Teknik Hizmetlerin, akredite edilmesi için hazırlanan dosya TÜRKAK tarafından incelenmektedir. 21 Kasım 2002 tarihinde yapılan başvuru konusunda da sürecin sonuçlandırılmasına yönelik TÜRKAK‘ca çaba harcanması gerekmektedir.

Yeni yaklaşım direktifleri çerçevesinde zorunlu uygulamaya geçilen yönetmelikler alanında, kamusal denetim mekanizmalarının biran once oluşturulması gerekmektedir. MMO piyasa gözetimi ve denetimi konsunda üzerine düşecek her görevi yerine getirmeye hazırdır.

Türkiye‘de kamu, üniversite ve özel kurumların bünyesinde ülkenin ihtiyacının ötesinde laboratuvarlar olması, bu laboratuvarları denetleme, değerlendirme ve akreditasyonları yönünde karar verme yeterliliğine sahip denetçilerin olması, bu denetçileri izleyen ulusal akreditasyon kurumunun var olması artık hiç zaman yitirilmeden tüm ülke deney ve kalibrasyonların yapıldığı bir laboratuvar alanına dönüştürülmesi gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır.

Atıl laboratuvar ve test ve ölçüm ekipmanlarının oluşmasının önüne geçilmesi için Ulusal laboratuvar envanterinin çıkarılması konusunda çalışma yapılmalıdır.

Sağlık alanında kullanılan test ve ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonlarının yapılması konusu Sağlık Bakanlığı, UME, TSE ile birlikte değerlendirilmelidir.

Orta seviyedeki teknik mesleki eğitim kurumlarında verilen eğitim programları içerisinde metroloji eğitiminin yeterli düzeyde ve nitelikte olmak üzere eğitim programlarına dahil edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışmalar başlatmalıdır. Ayrıca yüksek okul ve üniversitelerde ilgili bölümlerin açılması çalışmaları hızlandırılmalı, diğer bölümlerde teorik ve pratik ölçme bilgisi eğitimi oranının yükseltilmesi çalışmaları yapılmalıdır.

Yasal ölçümbilim alanında mevcut yapının günün gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kaldığı ifade edilerek bilimsel ve endüstriyel ölçümbilim alanlarında var olan yapı benzeri özerk organizasyona ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır.

TÜRKAK akreditasyon sürecinin beklenenden yavaş geliştiği, dolayısı ile ulusal boyutda akredite olan kurum kuruluş sayısının yetersiz kaldığı belirtilerek, gerek TÜRKAK gerekse akreditasyon sürecindeki kurum kuruluşların ortak sorumluluk ve çabası ile gelişim sağlanabileceği değerlendirmesi yapılmıştır.

TÜRKAK akreditasyon işlemininin özverili ve mali açıdan külfetli olması nedeniyle; KOSGEB, TTGV, TÜBİTAK vb. kurumlarca sürecin çekici ve teşvik edici hale getirilmesi için çaba harcanmalıdır.

V. Ulusal Ölçümbilim Kongresi ve Sergisinin niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik, sanayileşen, üreten bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancıyla yukarıdaki istemlerimizin yaşama geçirilmesinin takipçisi olacağımızı bildiririz.