IV. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 25 Ekim 2001 Perşembe - 14:15 - 26 Ekim 2001 Cuma - 14:15
Yer: ESKİŞEHİR

IV. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına MMO Eskişehir Şubesi Sekreteryalığında 25-26 Ekim 2001 tarihlerinde Eskişehir‘de gerçekleştirilen IV.Ulusal Ölçümbilim Kongresinde; Ulusal, Bölgesel ve Uluslar arası Endüstriyel Ölçümbilim, Kalibrasyon-Bilimsel Ölçümbilim ve bu alandaki gelişmeler, Kalibrasyon-Hizmet Sektörü, Kalibrasyon Eğitimi, Endüstriyel Ölçümbilim ve Teknik Düzenlemeler başlıkları altında 27 bildiri sunulmuş ve 275 izleyicinin katılımıyla ölçümbilim tüm boyutlarıyla tartışılmıştır.

Kongrenin birinci gününde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü, TSE, TÜBİTAK-UME, KOSGEB, TÜRKAK‘tan birer temsilcinin katıldığı açış oturumunda kurum yetkilileri, ölçümbilim konusunda kurumlarının yeri, çalışmaları, amaçları konusunda katılımcılara geniş kapsamlı bilgi aktarmışlardır.

Ülkemizde sanayimiz ve özellikle KOBİ‘ler için büyük önem taşıyan, Türk Akreditasyon Kurumu‘ nun kurulması, ile verilen belgelerin uluslar arası tanınırlığını ve geçerliliğini arttıracağından ihraç ürünlerimizin dünya piyasalarından teknik engellerle karşılaşmamasını sağlayacaktır. Gümrük duvarlarının giderek yok olduğu ve ülkelerin teknik korumacılığa yöneldiği günümüzde ihraç ürünlerimizin sağlıklı bir biçimde belgelendirilmesi de Türkiye Akreditasyon Sisteminin iyi işlemesiyle ancak mümkün olabilecektir. Bu sayede hem yurtdışındaki kuruluşlara verilen yüksek belgelendirme ücreti, hem de ürün analizi için geçen süre ve yurtdışındaki akredite edilmiş kuruluşlara gönderilmesi için gereken nakliye giderleri en aza indirilmiş olacaktır.

Bilimsel araştırmalar ve endüstriyel çalışmaların temeli, veri toplama, değerlendirme ve yorumlamaya dayanır. Veri toplamayı sağlamak için ölçme işlemini gerçekleştirmenin gerekliliği de bilinen bir gerçektir. Ülkemizde ölçümbilimin önemi, bu konuda eğitim almış mühendis ve eğitmen gereksinimi, ISO 9000 Kalite Belgelendirme çalışmalarının yaygınlaştırılmasından sonra ancak anlaşılabilmiştir. Bunun yanı sıra ölçümbilim konusundaki eğitimlerin yaygın olmayışı ve yüksek ücretli olması da ciddi bir sorun olarak güncelliğini korumaya devam etmektedir. Ayrıca ölçümbilim konusundaki eğitimin ülkemizde yaygınlaşması anlamında, ilgili kurumların üniversitelerle birlikte çalışma zemini oluşturmaları gerekmektedir.

Bu amaçla düzenlenen IV.Ulusal Ölçümbilim Kongresi‘nin sonunda konunun ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen panelde "TÜRKAK Sürecinde Laboratuvar Akreditasyonu" konusu ele alınmış; kongrede sunulan bildirilerden ve panel sonucu ortaya çıkan görüşlerden ilgili kurumlara ve kamuoyuna sunulmak üzere aşağıdaki bulgular ortaya çıkmıştır;

 • Yasal ölçümbilimin, mevcut yapısıyla gereksinimleri yeterince karşılayamadığı gerçeği ortaya konulmuş olup, bu kurumun özerk bir yapıya kavuşturulup, (Endüstriyel Ölçümbilim de TÜRKAK ve TSE, Bilimsel Ölçümbilim de TÜBİTAK UME benzeri organizasyonel yapılar) fiziki altyapı sorununun çözülerek, daha işlevsel bir hale getirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
 • Yasal ölçümbilim, bilimsel ölçümbilim ve endüstriyel ölçümbilim konusunda faaliyet gösteren kurumlar arasındaki eşgüdüm sağlanmalıdır.
 • Laboratuvarların sektör bazında envanterleri çıkartılmalıdır.
 • Yasal ölçümbilim üretici, tüketici ve ithalatçı boyutuyla ele alınmalıdır. ,
 • TÜRKAK oluşturacağı uzman havuzuyla her sektörde akreditasyon çalışmalarına ivedilikle başlamalı, ülke genelinde akreditasyon uygulamaları tekdüze bir yapıya kavuşturulmalıdır.
 • 4703 sayılı Ürün Güvenilirliği kanun kapsamında konunun ilgili gerek kamu gerekse diğer kesimlerce Üst yapıya yönelik çalışmalarda bir karmaşa gözlenmekte ve koordinasyon paylaşım eksikliği olarak ifade edilebilecek olan bu ortamı daha verimli kılmak ortak akıl yaratma hususunda meslek odalarına sektör derneklerine önemli görevler düştüğü belirtilmiştir.
 • Ürün Güvenilirliğinin temelinde ürünün temel gereklere uygun olması bulunmaktadır. Sanayi ürünleri alanında temel gereksinimleri belirten makina imalat düzenlemeleri, bu kapsamda önem taşımaktadır. CE İşareti ile belirtilen ürün uygunluğu için üretici sorumluluğuna karşılık uygunluk değerlendirmesini yapacak kuruluşlara gereksinim vardır. Bu alanla ilgili olarak TMMOB ‘ ye bağlı ilgili odalara ve kendi meslek alanında da MMO ‘ ya önemli görevler düştüğü belirtilmiştir.
 • Ülkemizde sağlık alanında yaşanan ve insan hayatına mal olabilen hataların ortadan kaldırılması için "sağlık hizmetlerinde yapılan ölçümler"in güvenilirliği üzerinde önemle durulmalıdır. Bu kapsamda sağlık hizmetinin kalitesi ele alındığında, ülkemizde gerek kamu, gerekse özel sağlık kuruluşları arasında kalibrasyon çalışmaları yaygınlaştırılmalı, sistematik olarak uygulanması ve sağlık hizmetinin kalitesini etkileyen bu önemli faktör kontrol altına alınmalıdır.
 • Ülkemiz sanayisi krizlerden kurtulup büyüme sürecine tekrar girdiğinde, ölçümbilim kurumlarına, kalibrasyon laboratuarlarına, bu labaratuvarlarda görev alacak teknik personele ve bu personelin eğitilmesine mutlaka günümüzden daha fazla gereksinim duyulacaktır. Bunun yanı sıra Metroloji Mühendisliği ve Metroloji Uzmanlığı programları da üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gereken eğitim önerileri olarak ortaya çıkmıştır.
 • Labaratuvarların, test labaratuvarlarının ve kalibrasyon merkezlerinin teknik altyapı ve donanımlarının oluşturulmasına yönelik gerekli çalışmalar hızla tamamlanmalı, dünyadaki uygulamalara paralel olarak EN ISO/IEC 17025 standartlar serisine uygun hale getirilmelidir.