Amaç-Kapsam

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Son yıllarda dünya enerji sektörü sancılı bir süreç yaşıyor. Bu süreçte, bir yanda küresel güçlerin enerji arz kaynaklarını denetim altında tutmak için siyasi uygulamaları, öte yanda eşit dağılmamış olan dünya fosil yakıt rezervlerinin ağırlıklı bölümüne sahip ülkelerin ve enerji kaynakları üretim ve ticaretini denetimleri altında tutan az sayıda enerji şirketinin, enerji fiyatları üzerindeki spekülatif oyunları sorunu daha da karmaşıklaştırıyor. Diğer faktörlerin yanı sıra çevreyi dikkate almayan enerji politikalarının yol açtığı iklim değişikliği sorunları da giderek yoğunlaşmaktadır. Enerjinin, ihtiyaç sahiplerine ucuz, sürekli, sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi ancak dünyanın dört bir yanında çeşitli şekillerde var olan ve değerlendirilmeyi bekleyen yenilenebilir enerji kaynaklarının toplum ve insan ihtiyaçlarını ve doğanın dengesini gözeten bir yaklaşımla devreye alınmasıyla mümkündür. Öte yanda, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim yöntemi ve teknolojileri de, hızla geliştirilmekte ve yenilenebilir enerji sektörüne yatırımlar artmaktadır.
 
Ülkemiz, zengin yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak ve yerli teknolojileri geliştirmekte yeterince hızlı davranamamıştır.

Bunun en önemli nedeni bugüne kadar enerji politikasını yönlendirenlerin kolay yolu seçerek ülkeyi gittikçe artan bir şekilde dışa bağımlı kılacak doğalgaz ve ithal kömür gibi ithal kaynaklara yönelmeleri ve yenilenebilir enerji savunucularını hayalci olarak nitelendirerek, bu konuya kulaklarını çok uzunca bir süre tıkamayı tercih etmeleridir. Gelinen bu noktada, hemen her çeşit enerji kaynağına sahip ülkemizde, birincil enerji talebinin dörtte üçü, elektrik üretiminin yüzde altmışı aşan bölümü, ithal enerji kaynaklarıyla karşılanmaktadır. Enerjide dışa bağımlılığın diğer bir sonucu da, artan enerji fiyatları ve her yıl hızla artan ithalat faturalarının ekonomik baskısıdır.

Oysa ülkemizin çok hızlı bir şekilde değerlendirilebilecek nitelikte, yaygın ve yeterli miktarda "Yenilenebilir Enerji Kaynakları" mevcuttur. Bu konudaki yasal düzenlemeler ve ikincil mevzuat ise yenilenebilir enerjiyi desteklemekte yetersiz kalmaktadır. Bu alanda ulusal ve kamusal çıkarları gözeten Strateji Belgelerinin, Yol Haritalarının, Eylem Planlarının; ilgili tüm tarafların görüşleri alınarak, katılımcı bir şekilde hazırlanması, ETKB ve DPT denetiminde ilgili kurumlarca (EPDK, EİAŞ, EİEİ, EÜAŞ, MTA, DSİ, Meteoroloji, Bayındırlık, Çevre ve Orman, Tarım, Ulaştırma, Sanayi Bakanlıkları ve bağlı kuruluşları, KOSGEB, bankalar ) eşgüdüm içinde uygulanması gerekmektedir.

Öte yanda teknolojik bağımlılık sorununun aşılması için, yerli teknolojilerin, yapım yöntemlerinin, makina ve ekipman üretiminin geliştirilmesi, kamu yönetiminin, mühendislerin, sanayicilerin, üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının ve uzmanların birincil görevidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Kayseri Şubesi sekreteryasında; diğer Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının ve Uygulama Teknolojilerinin de değerlendirileceği, bilimsel bilgilerin yeni teknolojik uygulamalarla ve araştırmalarla ifadelerini bulacağı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumları düzenlenmektedir.

21–22 Ekim 2011 tarihinde 6. sı düzenlenecek olan Sempozyumda; konunun ilgili tüm taraflarının katılımıyla, ülkemiz ve kamu yararı gözetilerek bilgi paylaşımının sağlanması, sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin sunulması ve kamuoyu ile paylaşılması amaçlanmıştır.