Amaç/Kapsam

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Enerjiden yararlanmak modern çağın gereği ve temel bir insan hakkıdır. Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması, temel enerji politikası olmalıdır. Enerji verimliliği ise her ülkenin elindeki en önemli enerji kaynağıdır ve enerji politikalarının gerçekleştirilmesinde en etkin, ucuz maliyetli ve hızlı sonuç verecek yöntemdir.

Bütün dünyada enerji verimliliği; ekonomik büyüme, enerji arz güvenliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi bir dizi politika hedefine ulaşmak için önemli bir seçenek olarak değerlendirilmekte ve sağlayabileceği ekonomik ve çevresel faydalar giderek daha açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca, enerji verimliliği için yapılan yatırımlar, ülkelerin ekonomisine gayri safi milli hasıla artışı ile istihdam artışı sağlamakta ve dış ticaret açığını azaltarak doğrudan veya dolaylı birçok katkı sağlamaktadır.

Gelişmekte olan ülkemizin enerji ihtiyacı tüm nihai sektörlerde artmaktadır. Enerji ihtiyacını karşılamadaki yüksek oranda dışa bağımlılığın yarattığı arz güvenliği sorunları, yüksek ithalat faturaları, döviz kurlarında artışlarla yükselen enerji fiyatları, giderek daha da artan enerji yoksulluğu ve yoksunluğu halkın yaşamını zorlaştırmaktadır. Bu sorunlar, enerjinin verimli ve tasarruflu kullanımını ve alternatif enerji kaynakları arayışını öne çıkarmıştır.

Diğer yandan enerjinin üretimi ve kullanımı esnasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının sebep olduğu küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunlar, insan hayatını ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. İklim değişikliği süreci son 20 yılda enerji politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve enerji sektörünün toplumun ve doğanın çıkarlarını gözetecek şekilde yeniden yapılanması zorunluluğunu ortaya koymuştur. Enerji kaynaklarından yararlanmak için yapılan tüm çalışmaların neden olduğu ve yarattığı çevresel sorunları ve zararı en aza indirmek, küresel ısınmayla mücadele etmek ve doğadaki karbon salımını azaltmak için enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiyi esas alan ve «Düşük Karbonlu Çözümler» üreten politikaların geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Geri kazanılabilecek enerji tasarrufu potansiyeli oldukça yüksektir. Bu amaçla Enerji ve Tabii Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) kapsamında bina ve hizmet, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım sektörleri ve yatay konular olmak üzere toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması hedeflenmektedir. 2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 MTEP (Milyon Ton Eşdeğer Petrol) tasarruf sağlanması ve bu tasarruf için 10,9 Milyar ABD Doları yatırım yapılması öngörülmektedir.

Enerji verimliliğini arttırmayı hedefleyen politika ve uygulamaların Ülkemizde söylemde kalmayıp, eyleme dönüştürülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında artış sağlanması ile, Ülkemizde birincil enerji tüketiminin azaltılması, ekonomimizin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve enerjide dışa bağımlılığımızı aynı oranda azaltacaktır.

Enerji Verimliliği eğitimlerindeki alt yapısı ve mevcut yetkileri ile bu konudaki en önemli meslek örgütü olan Makina Mühendisleri Odası, 01-02 Haziran 2007 tarihlerinde ilkini, 09-11 Nisan 2009 tarihlerinde ikincisini, 31 Mart-2 Nisan 2011 tarihlerinde üçüncüsünü ve en son 13-14 Ekim 2017 tarihlerinde dördüncüsünün gerçekleştirildiği Enerji Verimliliği Kongrelerinde; enerji sektöründe temel politikaları ve teknolojik gelişmeleri irdelemek, enerjinin etkin, verimli ve tasarruflu kullanımı için toplumsal "farkındalık", "bilgilenme" ve "bilinç" yaratmaya yönelik yeni açılımlar sunmak ve alternatifler üretmek sorumluluğunu yerine getirme doğrultusunda önemli adımlar atmıştır.

Odamız, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde #gelecegimizenerji ana teması çerçevesinde gerçekleştireceği V. Enerji Verimliliği Kongresi’nde, Ülkemizin dört bir yanındaki sektörle ilgili akademisyenleri, uzmanları, kamu ve özel sektör yetkililerini, meslek kuruluşlarını, sektörde ürün ve hizmet üreten firmaları, işletmeleri ve çalışanlarını bir araya getirmeyi amaçlayarak enerji verimliliği bilincinin ileriye doğru geliştirilmesi için önemli bir platform olacaktır.

Ayrıca bu Kongre ile, Odamız, önümüzdeki dönem için önerilen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının değerlendirilmesi, eksikliklerinin belirlenerek geliştirilmesi ve uygulanması konusunda önemli bir farkındalık yaratarak ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarları için çalışan bir meslek örgütü olarak üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır.