Şube Çalışma Programı

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Edirne Şubesi

ŞUBE ÇALIŞMA İLKELERİ

Şube Tanım ve İşlevlerine İlişkin İlkeler

 • Şube ve temsilciliklerimizin çalışmalarında şeffaflık, katılımcılık, eleştiriye açıklık esastır.
 • Tüm şube kayıtlarını istenildiğinde üyeye açmayı taahhüt eder, bunun üyenin en doğal hakkı olduğuna inanır.
 • Yönetim kurulu toplantı tutanakları ve alınan kararları tüm oda üyelerinin ulaşabileceği bir ortamda tutmayı, talep eden üyelere elektronik ortamda göndermeyi taahhüt eder.
 • Şube yöneticilerinin belirlenmesini kapalı kapılar ardında değil, danışma kurullarıyla, genel üye toplantılarıyla, diğer oda organlarıyla birlikte belirlenmesini, üyenin oda yönetiminde doğrudan söz hakkı olmasının olmazsa olmaz koşulu kabul eder, Oda olanakları yönetime aday olan tüm üyelere eşit biçimde kullandırılır.
 • Yönetim kurulu üyeliğini sadece bir paye olarak değil, üyeye hizmet için gönüllü olarak kabul edilmiş bir görev olarak kabul eder, buna göre davranır.

Ülke Sorunlarına Bakışa İlişkin İlkeler

 

 • Tüm siyasi partilere eşit uzaklıkta durmayı, siyasi partilerde aday olan, görev alan tüm üyelere eşit şekilde davranmayı ilke edinir.
 • Bilim ve teknolojinin gelişmesinin ve toplumun ilerlemesi doğrultusunda kullanımının ön koşulu olarak özgür düşünce ortamı yani demokrasi savunulur.
 • Ülkenin düşünen, üreten, çözümler öneren bütün kurumlarıyla kurumsal ilişki içerisinde olunur.

Mesleki Teknik Etkinliklerin Yürütülmesine İlişkin İlkeler

 

 • Şubemizin temel görevlerinin başında meslek alanının düzenlenmesi, mesleğimizin saygınlığı, meslektaşımızın da saygınlığımızın savunucusu olması ilkesi ile çalışması vardır.
 • Meslek alanına ilişkin gelişmelerin, yeniliklerin izlenmesi, üyelerimizin bu gelişmelerden yararlanması, mesleki etkinliklerinin kolaylaşması, genel çıkarlara uygun yürütülmesi amaçlanır.
 • Meslektaşlarımızın birbiriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak esastır.

Üye İlişkilerine Yönelik İlkeler

 • Odanın gerçek sahibinin üyeler olduğu gerçeğinden hareketle şube yöneticileri ve çalışanlarının üyelere gerekli ilgi ve saygıyı göstermeleri esastır.
 • Şube yöneticilerinin odada görev yapmanın tek yolunun yönetim kurulu olmadığı gerçeğini bilerek, görevini eksiksiz ve tarafsız yapmanın yanı sıra, bir diğer görevinin de kendinden sonra gelerek görev alacak nitelikli ve istekli yönetici adaylarını yetiştirmek olduğunun bilincinde olarak hareket eder.
 • Şube ve temsilcilik binalarını üyelerin yalnızca işleri olduğunda geldikleri veya müşteri muamelesi gördükleri yerler olmaktan çıkarıp, her zaman uğrayabilecekleri, buluşabilecekleri bir mekan haline getirmeyi görev edinir.
 • Geleceğimiz olan öğrencilerimize yönelik olarak, öğrenci üyeliğin yaygınlaşması için özel bir çaba göstermek gerektiğine inanır. Öğrenci üyelere yönelik her türlü mesleki eğitsel ve sosyal etkinliği geleceğimize dair bir görev bilir.

Karar Alma Süreçlerinin İşletilmesine İlişkin İlkeler

 • Karar alma süreçlerinde odamızın her biriminde olduğu gibi demokratik merkeziyetçilik ilkesi esas alınır. Ancak bu esas şubemizde katılımcılık ve açıklık ilkeleriyle pekiştirilerek doğru ve geçerli kararları almaya yönelik olgunlaştırmaya önem verilir.
 • Şube işleyişindeki tüm organlarımız işlevsiz, karar almaya katkısı olmayan bir biçimde çalıştırılmaz. Hem hesap vermeye, hem de doğru kararları katılımcılıkla almaya açık bir yönetim anlayışı ile çalışma yürütmek esastır.

Örgütsel Bağımsızlığın Korunmasına İlişkin ilkeler

 • Odanın görevi ve çıkarları doğrultusunda yapılan çalışmaları, şube çalışmalarında yer alan kimse herhangi bir siyasi zemine taşıyamaz. Her hangi bir siyasi zeminden gelen çalışmalar da şube bünyesine empoze edilemez.
 • Oda‘yı çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir ilişkiye girilemez. Yerel veya bölgesel politik amaçlar doğrultusunda şube çalışmaları basamak olarak kullanılamaz.

Şube Bütçesinin Oluşumuna ve Uygulanmasına İlişkin İlkeler

 • Yönetimde şeffaflığın bir gereği olarak şube muhasebesi, gelir ve giderlerine ait tüm kayıtlar ve belgeleri oda üyelerinin denetimine her zaman açık tutar.
 • Şube gelirlerinin üyenin yararına kullanılması anlayışı önde tutulur. Üye gelirleri, periyodik teknik hizmet gelirleri, eğitim ve kurs gelirleri arttırılarak mesleki faaliyetlerin güçlendirilmesi amaçlanır.
 • İşyeri temsilciliğinden şube genel kuruluna kadar, tüm oda organlarını çalıştırmayı, buradan çıkan eğilimlerle kararlar almayı ve uygulamayı, demokratik merkeziyetçiliğin ve üyenin oda yönetimine katılımının olmazsa olmaz koşulu kabul eder.
 • Yönetici ve şube organlarında yer alan üyelerimizin aldığı kararlar ile kişisel veya yakını, yandaşı yararına çıkar sağlamayı ahlaksızlık ve onursuzluk olarak kabul eder.
 • Oda çalışmalarının temel taşlarından birisi olan komisyonların çalıştırılmasının oda yöneticilerinin görevleri olduğuna inanır, komisyonların kendi görev dağılımlarının sadece göstermelik, birer görev değil, oda kültürünün bir parçası olduğunu kabul eder.
 • Şube etkinlik alanımız yalnızca rutin faaliyetler değildir.Şubemizin bölgesel ve endüstriyel konumu gereği kendine özgü etkinlik alanlarını yaratarak mesleki, teknik, toplumsal nitelikte görev yapmayı, ülke endüstrisine yol göstermeyi hedefler.

 

ŞUBE ÇALIŞMA PROGRAMI

            Şube Toplantılarımız:

 • Şube organlarındaki tüm toplantılarımızın üye katılımının en üst düzeyde gerçekleşmesi için tüm üyelerimiz ile iletişime geçilerek, bilgi verilerek toplantılara katılım sağlanacaktır.
 • Yönetim ilkelerimiz toplantılarımızda tartışılıp değerlendirilerek değişiklik ihtiyacı varsa yenilenecektir.
 • Stratejik planın hazırlanarak işlenmesi ve olgunlaştırılması sağlanacaktır.
 • Yönetim kurulu toplantılarımız katkıda bulunmak isteyen üyelerimize açılacak, doğrudan şeffaf ve denetlenebilir olacaktır.
 • Oda genel kuruluna gitmeden önce şubemiz delege toplantısı düzenlenecektir.
 • Yönetimin üç aylık değerlendirme toplantıları düzenlemesi, danışma kurulu toplantılarının öncesine bu toplantıların denk getirilmesi sağlanacaktır.
 • Şube genel kurulu seçimlerinde kullanılmak üzere oy kullanma rehberi hazırlanacaktır. Böylece üyelerimizin yanlış, geçersiz oy kullanmamalarına katkı sağlanacaktır.
 • Şubemizin en önemli maddi değeri şube binamızın, ciddi bakım, onarım ihtiyacının yerinde ve zamanında karşılanması için çalışma yapacağız.
 • Şube binamızın atıl, işlevsiz bölümlerinin doğru ve verimli amaçlarla kullanımını sağlayacağız.
 • Temsilcilik mekanlarımızı iyileştirmek, yeterli donanımda tutmak için çalışmalar yapacağız.

Üye Çalışmalarımız:

 • Üye listeleri incelenerek sürekli güncel tutulacaktır.
 • Üyeye ulaşma çalışmalarının planlanması yapılacaktır.
 • Genel üye toplantılarının en az yıllık bazda yapılarak danışma kurulunun üzerinde daha geniş kapsamlı eleştiri ve görüş alma olanağının yaratılacaktır.
 • Şube merkezimiz ve temsilciliklerimizde her kesim üyelerimiz ile ayrı ayrı sohbet toplantıları düzenleyerek üye ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerilerini alarak değerlendirmeler yapacağız.
 • Meslektaşlarımızın günlük yaşamda, hizmet, gıda alışveriş gibi sektörlerdenindirimli şekilde yararlanmaları için anlaşmalar yapacağız.
 • Meslektaşlarımızın istihdamı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
 • Çalışan meslektaşlarımızın şubemiz ile yüz yüze iletişim ve şubemizden yararlanmaihtiyacına yönelik cumartesi günleri belli saat aralığında, belli çalışanımızla şubemizin açık tutulması sağlanacaktır.

Komisyon, Çalışma Gurubu ve Kurul Çalışmalarımız:

 • Şubemiz etkinlik alanlarına yönelik gerekli ve yeterli komisyonları kurularak etkin çalışma olanağına kavuşacaktır.
 • Danışma Kurulu’muzun şube çalışmalarımıza değerlendirme boyutundaki katkılarının dışında bazı alanlarda üst çalışma gurubu şeklindeki katkılarının ve katılımının gerçekleşmesi sağlanacaktır.
 • Şube üst akıllarımız olan şubemizde personel, yönetici ve teknik alanlarda çalışmış yetkin üyelerimiz ile bazı uzmanlık alanlarında çalışma işbirlikleri geliştirerek üyelerimize ve toplumsal yaşama doğrudan katkı sunabilmesi sağlanacaktır.

Etkinliklerimiz:

 • Şubemizin her yıl düzenlediği geleneksel Bahar Konferans’ları düzenlenecektir.
 • Şubemizin geçmiş yıllarda başarılı biçimde gerçekleştirdiği Trakya Sanayileşme ve Çevre Sempozyumlarının bir yenisinin, Cumhuriyetimizin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında günümüz koşullarında daha geniş ayaklı olarak düzenlenecektir. Sempozyuma geniş katkı olarak Trakya’daki il ve ilçe yönetimlerinden başlayarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversitelerimiz ile bilimsel kuruluşlar, özel işletmeler, sivil toplum kuruluşlarının tam desteği sağlanacaktır.
 • Dünya kadınlar günü etkinliği düzenlenecektir.
 • Üye plaket töreni ve yemeğinin 2022 yılı organizasyonu için çalışma yapılacaktır.
 • Meslek Odaları bünyesindeki geçmiş yıllarda her yıl düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuva’mızın 2023 yılında tekrar düzenlenerek devamlılığı sağlanacaktır.

Eğitim ve Belgelendirme Çalışmaları:

 • Eğitimlerin Planlanması ve eğitimlerin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
 • Mühendis yetkilendirme eğitimleri başta olmak üzere, diğer personel eğitimlerini sürekli geliştireceğiz.
 • Şubemizin verdiği eğitim alanlarının yaratılması amacı doğrultusundaşubemize mal edilebilecek eğitim alanları yaratılacaktır.
 • Şubemiz kendi eğitmenini yetiştirme, geliştirme ve yaygınlaştırma anlamında özel bir çaba içinde olacaktır.

SMM Hizmetleri ve Mesleki Denetim Uygulamaları:

 • SMM, büroları, doğal gaz firmaları ve asansör firmaları ile eksiksiz iletişim kurulacaktır.
 • Şubemiz etkinlik alanlarında mesleki denetim uygulamasının başlatılması için gerekli bilgilendirme, toplantı ve çalışmalar yapılacaktır.
 • Mühendislik hizmetlerini kamu ve toplum yararı gözeterek yerine getirmenin yanı sıra SMM üyelerimizin hak ve çıkarlarını koruyabilmek için her türlü çaba ara verilmeden sürdürülecektir.

Teknik Hizmetler:

 • Şube teknik çalışmaları her anlamda gözden geçirilerek inceleme, bilgilenme ve değerlendirme sonuçlarına göre daha verimli duruma getirilecektir.
 • Şube teknik personelimizin görev tanımları ve önceliklerinin değerlendirilerek planlanması yapılacaktır.
 • Asansör kontrol uygulamalarında, mesleki teknik kalite ilkelerini yöre halkının hizmetine sunabilmek sağlanacaktır.
 • Periyodik kontrol uygulamalarımızda, kurum ve kuruluş ve firmalarımızı hizmet kalitemizle buluşturacağız

Yayın Çalışmaları:

 • Şube bültenimizi en ekonomik yöntemle ve zengin içerikle üyelerimize yaygın biçimde sunacağız.
 • Oda periyodik yayınlarımızın, meslektaşlarımıza ulaşımında yardımcı ve takipçi olacağız.
 • Üyelerimize oda yayınlarımızı yeteri ölçüde tanıtabilmek, yararlanma oranlarını yükselterek kolay erişimini sağlamak için çalışılacaktır.

Bilgi İşlem ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları:

 • Öncelikle bilgi işlem çalışmalarımızı şubemiz kapsamındaki üyelerimize ulaşma ve üye olmamış meslektaşlarımızın belirlenmesi ve ulaşılmasında kullanacağız.
 • Şube çalışmalarımızın, etkinliklerimizin üyelerimize ulaşabilmesi için sosyal medyayı tüm yönleriyle etkin biçimde kullanacağız.
 • Tüm oda yayınlarımızın üyelerimize ulaşmasında bilgi işlem desteğiyle mesaj, link ve benzeri uygulamaları sürekli aktif bulunduracağız.
 • Şubemiz eğitimlerinin ve mesleki denetim hizmetlerimizin üyelerimize, araştırıp öğrenmelerine gerek kalmayacak şekilde ulaşmasını sağlayacağız.

Basın Birimi Çalışmaları:

 • Yerel ve ülke basınında MMO örgütlülüğünün şube bazındaki tanıtım, sunum ve sonuçlarının etkin biçimde yer almasını sağlayacağız.
 • Yerel ve bölgesel platformlarda ülke ve toplumsal duyarlılıklarımızı, eylemlerimizi, söylemlerimizi, halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever, anti-emperyalist anlayışlave meslek, meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilkemiz gereği, basın ve medya organlarında şubemizin gerekli ağırlığını oluşturacağız.
 • Mesleki ve teknik çalışmalarımızı, hizmetlerimizi halkımıza en hızlı ve kolay bilgi sahibi olabilecek kanallardan ileteceğiz.
 • Şubemizin çalışmalarından kamu kurum, kuruluşlar nezdinde ve ticari endüstriyel işletmeler nezdinde haberdar olunmasını basın ve medya yoluyla sağlayacağız.

Hukuk Birimi Çalışmaları:

 • Başta mesleki hak kayıpları olmak üzere, her türlü haklı hukuki sorunlarında örgütsel gücümüzü kullanarak üyelerimizin yanında olup, gerekli hukuki mekanizmalara yönlendireceğiz.
 • Üyelerimizin bireysel hukuki işlerinde, indirimli hukuk hizmeti sunmak yönünde anlaşmalar yapacağız.

Öğrenci Üye Çalışmaları:

 • Geleceğin mühendisleri, geleceğin odacıları olan genç meslektaşlarımızı öğrenim yıllarında oda çalışmalarıyla, mesleğin içinde yer almasını sağlayacağız
 • Oda örgütlülüğünün bilincini öğrenci üyemize vererek ülke ve toplumsal konulardaki duruşunun, mesleki sorunların çözümündeki,mücadelesindeki duruşu ile bir bütün olduğunu görebilmesini sağlayacağız.
 • Öğrenci üyelerimizin gereksinmesi olan tüm mesleki ve yardımcı teknolojik eğitimlere ulaşabilmesine yardımcı ve yol gösterici olunacaktır.
 • Öğrenci üyelerimize yönelik eğitimleri talep doğrultusunda eğitmen, donanım ve her türlü imkanı zorlayarak sunacağız.
 • Öğrencilerimize staj yeri ve imkanı sağlayan çalışmalar yapılacaktır.

Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler:

 • Başta şube kapsamındaki il valilikleri, kaymakamlıklar belediyeler ve ilgili kamu kuruluşları ile gerekli işbirliği kurulacak ve hizmet sunma anlamında da sürekli ilişkide olunacaktır.
 • Gerekli makamlara, gerekli ziyaretleri yapmak için çalışma yapılacaktır.
 • Üniversitelerimiz ile olan ilişkilere özel bir önem verilecektir. Hem bilimsel ve teknik işbirliği yönünde, hem de mühendislik fakültelerimiz ile yönetimleri ve öğrenci ilişkileri yönünde çalışmalar yapılacaktır.
 • Bölgemizdeki tüm OSB ler, OSB lerin müdürlükleri ve buralardaki işletmeler ile çok yönlü işbirliği kurulacak, bu ilişkiler geliştirilecektir.
 • Kapsamımızdaki sanayi kuruluşlarına yapacağımız taramalar ile ulaşacağız.
 • Bölgemizdeki STK lar ile yakın ve kalıcı işbirliğine devam edilecektir.

TMMOB Çalışmaları:

 

 • İlimizde şube düzeyindeki tek bileşen olan şubemiz TMMOB bünyesindeki aktif görevini sürdürmeye özen gösterecektir.
 • Bölge kapsamındaki tüm bileşenlerimizin TMMOB kapsamındaki her türlü çalışma, eylem etkinlik ve görevlerinde öncü rolü oynamak konusundaki kararlılığımıza göre hareket edilecektir.
 • Bağlı olduğumuz İKK lardaki sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getirmeye çalışacağız.
 • Tüm ilgili platformlar, kent konseyleri  ve STK lar ile yapılan çalışmalara MMO desteği ve öncü çalışmaları sağlanacaktır.