PROGRAM SUNUŞU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

SUNUŞ
Ülkemiz yıllardır, ulusal ve kamusal çıkarları gözetmeyen, yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını yeterince değerlendirmeyen, planlamayı yok sayan, ithal fosil kaynaklara ağırlık veren ve dışa bağımlılığı arttıran hatalı enerji politikalarının olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıyadır. Enerji sektörü, günlük ve kısa vadeli politikalarla dışa bağımlı kılınmıştır. Pahalı, süreksiz ve arz güvenliği yönünden sorunlu ithal enerji kaynakları kullanılmakta ve enerjide dışa bağımlılık oranı, dörtte üçlere ulaşmaktadır.

 

Enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılması, ülke kaynaklarının yurt dışına aktarılmasını sağlayan ithal doğal gaz,taş kömürü ve nükleer santrallerle değil, yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan, çeşitlendirilmiş ancak bütünlüklü, uzun,verimli ve kalıcı, ulusal ve kamusal çıkarları gözeten enerji politikalarının yürürlüğe sokulması ve uygulanması ile mümkündür.           

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülke kaynaklarının halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda kullanımını, bilimsel esaslar çerçevesinde desteklemeye çalışmaktadır. Odamız adına, Şubemiz Sekretaryalığında; 1997 yılından bu yana Güneş Enerjisi konusunda düzenlediğimiz etkinliklerle, giderek azalan ve dünyamızı kirleten fosil kaynaklı enerjiler yerine, bu sonsuz ve sürdürülebilir çevre dostu enerji kaynağına dikkat çekmek ve mesleğimizle ilgili alanlarda meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ve yeni uygulamaların tanıtılmasının yanısıra, asal düzenlemelerde ve uygulamalardaki sorunların irdelenmesi ve değerlendirilmesi görevini yerine getirmeye çalıştık.

           

Önceki Sempozyumlarda olduğu gibi, 6.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi ile, yılda metre kareye ortalama 1311 kWh ışınım şiddeti düşen ülkemizde; güneş enerjisinin kullanım alanlarının yaygınlaşmasını sağlayacak yerli ve yeni teknolojilerin ülkemizde üretimi ve kullanımının sağlanması amacıyla, bu konuda ilgili tüm tarafları (uygulamaya yönelik çalışan sektör temsilcileri, yasal düzenlemeleri hazırlayan kurum temsilcileri, yerel yöneticiler, araştırmacılar, uzmanlar ve bilim insanları) bir araya getirerek, bilgi, deneyim ve görüş alışverişi ortamı oluşturmaktadır. Sempozyumdan elde edilecek çıktı ve sonuçlar, Güneş Enerjisi alanında dünyadaki yeni teknolojik gelişmelerin tartışılması, günlük yaşama indirgenmesi ve güncel uygulamalar konusunda ülkemizde bilgi birikimi ve bilinç düzeyinin arttırılması; bilimin ve teknolojinin toplumun hizmetine sunulması doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarımızın bir parçasıdır.

 

Bu Sempozyum ile uygulayıcılara bir bilgi ve deneyim aktarma platformu oluşturulması, bilimin ve tekniğin halkımıza ulaştırılması, etkinlik süresince gerçekleştireceğimiz sergi ile sektördeki kuruluşların ürünlerini tanıtmaları için uygun bir zemin yaratılması hedeflenmektedir.

 

Konusunda uzmanlaşmış, örnek uygulamalar gerçekleştirmiş, yeni bilgi birikimine sahip değerli bilim insanlarının ve sektördeki uygulayıcıların bildirilerini sunduğu bu sempozyum ilgili kesimlere referans kaynağı niteliğindedir.

 

Bu yıl altıncısı düzenlenen Güneş Enerjisi Sempozyumu ve Sergisi ile ilgili tüm tarafları (uygulamaya yönelik çalışan sektör temsilcileri, yasal düzenlemeleri hazırlayan kurum temsilcileri, yerel yöneticiler, araştırmacılar, uzmanlar ve bilim, bilim insanlarını) bir araya getirerek, bu sorumluluğunu halkımızın çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilmesinde katkı koyan Sempozyum Yürütme Kuruluna, Sempozyum Sekretaryasına, bildiri hazırlayan ve sunum yapanlara, destekleyen kurum ve kuruluşlara, Şube Yönetim Kuruluna, Şube Çalışanlarına, Sempozyuma katılan değerli meslektaşlarımıza, katkı ve desteklerini sunan kurum/kuruluş ve kişilere teşekkür ederiz.

                                                                                             TMMOB

                                                                                  Makina Mühendisleri Odası

                                                                                          Yönetim Kurulu

                                                                                               Aralık 2013