Sonuç Bildirisi

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, gelenekselleşen özelliği ile 4-7 Aralık 2003 tarihleri arasında İzmir Kültürpark Fuar  alanlarında gerçekleştirilmiştir.

Kongre 36 kurum ve kuruluş, ve sektörel basın kuruluşu tarafından desteklenmiş, kongre boyunca iki ayrı salonda toplam 21 oturumda 38 adet bildiri sunulmuştur.

Kongre süresince açılış konferansı1 panel, 1 forum, 9 atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kongre boyunca düzenlenen sergiye sektörde ürün ve hizmet üreten 67 kuruluş katılmıştır.

Kongre; 820 kayıtlı delege olmak üzere, toplam 1300'ü aşkın mühendis, teknik eleman, üniversite ve meslek lisesi öğrencisi tarafından izlenmiş, sergi 4000'i aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Kongrenin açılış konferansı Avrupa Akışkan Gücü Dernekleri Federasyonu (CETOP) Başkanı Amadio BOLZANI tarafından gerçekleştirilmiştir.

Oturumlarda hidrolik pnömatik alanında bilimsel ve teknik ve AR-GE kapsamında sektörde yapılan çalışmaların tanıtıldığı, sektörel yenilik, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı özgün bildiriler sunulmuştur.

İki gün süren panelde ise sektörün ana sorunları "Ülkemizde Hidrolik Pnömatik Sektöründe Yerli Malzeme ve Hizmet Üretim Politikaları" başlıklı panelde  imalatçı, ithalatçı firma temsilcilerinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Makina Mühendisleri Odası temsilcilerinin katılımıyla ayrıntılı olarak  tartışılmış; görüş ve öneriler üretilmiş ve paylaşılmıştır. Tartışmanın tüm delegelerin aktif katılımı ile gerçekleştirilmesi amacıyla panelistlerin görüşleri Mevcut Durum Analiz Raporu olarak panel öncesi katılımcılara sunulmuştur.

Kongrede 9 farklı konuda atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. "Hidrolik Sistemlerde Yağda Su ve Partikül Problemi ve Çözümleri", "Pnömatikte Membran Teknolojisi: Yeni Aktuatör Uygulamaları", "Sürekli Denetim Valflerinin Açık ve Kapalı Sistemlerdeki Uygulamaları", " Pnömatik Sistemlerde Güvenlik" , "Mobil Hidrolikte Load Sensing Uygulamaları", "Karşı Denge Valfleri", "Malzeme Taşıma (Handling), "Değişken Deplasmanlı Pompalarda Enerji tasarrufu Sağlama Yöntemleri, Kontrol Organları ve Uygulamaları" ve "AS-I Teknolojisi ve Uygulamaları"  konuları yurt içi ve yurt dışından gelen uzmanlar tarafından sunulmuş ve yoğun ilgi görmüştür.

Dört gün boyunca paylaşma ve dayanışma zeminlerinin geliştirildiği, sosyal, kültürel etkinliklerle de renklendirilen kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna sunulması karar altına alınmıştır.

 • Birinci ve ikinci kongrelerde alınan kararlar doğrultusunda  Hidrolik Pnömatik sektöründe dil birliğinin oluşturulması, sektöre Türkçe teknik yayın kazandırılması amacıyla uzun erimli ve özverili çalışmalar sonucunda basımı gerçekleştirilen "Hidrolik Pnömatik Türkçe, İngilizce, Almanca Sözlük" ve "Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler" Kitaplarının hazırlık sürecindeki birlikte üretme ve çalışma anlayışının önemi ve devamlılığının gerekliliği vurgulanmıştır. Sektörün ve eğitim kurumlarının gereksinimlerine yönelik özgün, çeviri, derleme yeni Türkçe yayınların kazandırılması hedefli çalışmaların desteklenmesi gerekliliği ayrıca vurgulanmıştır.
 • 11 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" kapsamında Hidrolik Pnömatik sektörünü de içine alan sanayi ürünlerinde pazara arz için CE işaretinin bulunma koşulu uygulamalarının  yürürlüğe girdiği bu dönemde konunun önemi işaret edilmiştir.
 • Ancak bu süreçte, KOBİ'lerin bilgi eksikliğinin ivedilikle giderilmesi için  ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarını yoğunlaştırması bir kez daha vurgulanmıştır. Ayrıca bazı sanayi ürünleri için uygunluk değerlendirme  işlemlerini gerçekleştirecek olan yerli "Onaylanmış Kuruluşların" eksikliği  belirtilmiştir. Bu işlemlerin ekonomik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Makina Mühendisleri Odasının uzmanlık alanına giren konulardaki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu  başvurusunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ivedilikle sonuçlandırılmasının uyum sürecindeki sektörel çalışmaları ivmelendireceği ve ekonomiklik sağlayacağı belirtilmiştir.
 • Ülkemizde toplam ihracatın ithalatı karşılama oranının %69.8 düzeyinde olduğu ve 35 milyar USD(2002) olan toplam ihracatımız içerisinde makina imalat sanayi payının yüzde 6.05 oranında olduğu belirtilerek, toplam ihracatımızın yanı sıra bu payın da  artırılması önlemlerinin ivedilikle alınmasının zorunluluğu vurgulanmıştır.  Makina imalat sanayindeki yerli üretimimizin uluslararası rekabet gücünün artırılması için yerel kaynakların harekete geçirilmesinin, çevre normlarına uygun üretim yapılmasının, tüketici sağlığı ve tercihlerinin gözetilmesinin, yüksek teknoloji gücü kullanımının, AR-GE'ye önem vermenin ve teknoloji üretmenin, özgün tasarım ve marka yaratmanın, kullanılmış makina ithalatının engellenmesinin önemi vurgulanmıştır. Bu amaçla üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Teknopark uygulama alanlarının  yaygınlaştırılması ve AR-GE desteklerinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca KOBİ'erin bu desteklerden etkin ve yaygın olarak yararlanması için özendirme ve bilgilendirmeye yönelik uygulamaların artırılması gerektiği işaret edilmiştir. Siyasi iktidarın AR-GE'ye, yüksek teknolojiye yönelik yatırımlara ve kamu yatırımlarında yerli ürün ve hizmet alımının teşvikinin ulusal politika haline getirilmesine destek vermesinin önemi vurgulanmıştır.
 • İkinci Kongrede tespit edilen hidrolik pnömatik sektöründe ürün ve hizmet üretiminde kalitenin artırılmasına yönelik gereksinim duyulan teknik insan gücünün sürekli eğitiminin ve belgelendirilmesinin sağlanması amacıyla çalışmaların özendirilmesi ve ivmelendirilmesi gerektiği belirtilerek bunun için Makina Mühendisleri Odası, Akışkan Gücü Derneği ve Üniversitelerin birlikte üretme geleneğinin yaratılması ve sürekliliğinin önemi yinelenmiştir. Belgelendirmede izlenebilirlik, katılımcılık ve yansızlık ilkeleri temel alınmalıdır. Hidrolik pnömatik derslerinin makina mühendisliği eğitim programlarında zorunlu ders olarak yer almasının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca girişimcilik konulu derslerin eğitim programlarına alınması işaret edilerek teknik eğitim kurumlarının teknolojik alt yapılarının geliştirilmesi, eşitsizliklerinin giderilmesi, eğitimde akreditasyonun sağlanması gerekmektedir.
 • Ülkemizde kamu ve özel sektör yatırımları dahil olmak üzere AR-GE'ye ayrılan payın GSMH'nın binde 6.3 düzeyinde olduğu, bu rakamın dünya eşik rakamı olan yüzde 1'in bile altında bulunduğu belirtilerek AR-GE'ye ayrılan bütçenin ivedilikle artırılması gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca tasarımdan başlanarak, tüm üretim ve hizmet süreçlerinde kalitenin ve verimliliğin artırılması için KOBİ'lerde mühendislerin istihdamının teşvikine yönelik ilgili bakanlıklarca yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinin önemi belirtilmiş, sektörün de bu konuda duyarlı olması istenmiştir.
 • Hidrolik pnömatik sektörü, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmayan, kalitesiz ve satış sonrası teknik hizmet desteği bulunmayan ürünlerle karşı karşıyadır. Bu durum standartlara uygun üretim ve satış yapan yerli üretici ve ithalatçının haksız rekabet ortamında kalmasına neden olmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tüm ürünlerde  standartlara uygunluk koşullarını güncellemesi ve denetimi artırması gerekmektedir.

III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisinin "çağdaş, bağımsız, demokratik, sanayileşen, üreten bir Türkiye" yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı ile yukarıdaki görüş ve önerilerimizin  yaşama geçirilmesinin takipçisi olacağımızı bildiririz.