Açılış Konuşmaları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın düzenlediği "III. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi" Mersin'de gerçekleştirildi. Sempozyum kapsamında düzenlenen serginin açılışı için Cumhuriyet Meydanında "ODTÜ Güneş Arabası" ve "Güneş Bisikleti"nin halka tanıtımı yapıldı.

Üniversiteler, EİEİ Genel Müdürlüğü, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Birleşmiş Milletler Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi, EUROSOLAR–Türkiye, TEMA Vakfı, Temiz Enerji Vakfı–TEMEV, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü'nün de arasında bulunduğu 30'dan fazla kurum ve kuruluşun desteklediği Sempozyumun açılışı ise bugün yapıldı.

Sempozyumda üniversiteler ve araştırma kuruluşlarından birçok akademisyen ve uzman, konutlar ve elektrikten mimari ve ziraate kadar güneş enerjisinin çeşitli kullanım alanlarındaki uygulamalara yönelik bildiriler sunacaklar. Sempozyumda "Güneş Enerjisinin Bugünü ve Geleceği" konulu bir de panel yapılacak.

Açılış Konuşması (Emin Koramaz)

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, güncel konulara değinerek şunları söyledi:
"Öncelikle son zamanlarda yaşanan terör eylemlerine ve ülkemizin gereksindiği siyasal ortama kısaca değinmek istiyorum. Son ayların başlıca gündem konuları Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçimler ve Kuzey Irak sorunu ve provakasyon işlevli terör eylemleri olmuştur. Bilindiği gibi ülkemizdeki siyasal ortam gergindir. Zaten gergin olan siyasal ortam siyasetin olağan kanalları dışından gerilmekte, ülkemize ve insanımıza karşı olan terör eylemleri de bu çerçevede bir rol oynamaktadır.

MMO olarak biz, üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, üzerinde insanlarımızın kardeşlik, barış ve gönenç içerisinde yaşadığı demokratik bir Türkiye istiyoruz. Böylesi bir Türkiye terörün toplumsal olarak yalıtılmasından, teröre zemin hazırlayan her türlü eşitsizlik ve adaletsizliğin giderilmesinden, siyasetin siyaset kanallarından yapılmasından geçmektedir.

Böylesi bir Türkiye 12 Eylül hukukunun tasfiye edilmesinden, Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin temsili düzeye çekilmesinden, baraj engeli kaldırılarak toplumun tercihlerinin parlamentoya yansıtılmasından geçmektedir. Odamız terör eylemlerini şiddetle kınarken ülkemizin esenliği için bu gerçeklerin toplum bilincinde yer edinmesinin önemini kamuoyunun dikkatine sunmaktadır."
Oda Başkanı bu sempozyum ile "güneş enerjisi açısından ülke kaynak ve olanaklarının ortaya çıkarılması, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması ve bunun için gerekli sistem ve teknolojilerin Türkiye'de üretimini sağlamanın amaçlandığını" söyledi.

ENERJİDE YÜKSEK ORANDA DIŞA BAĞIMLILIK İHRACATIN DÖRTTE BİRİNİ GÖTÜRÜYOR
Oda Başkanı Emin KORAMAZ, "Doğalgaz, su, petrol gibi enerji kaynaklarının kullanımı ülkelerin egemenlik ve bağımsızlıklarıyla iç içe geçmiştir" dedikten sonra şunları söyledi: "Ülkemiz enerji temini açısından yüksek oranda dışa bağımlıdır. Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılık oranı % 74'ler düzeyine ulaşmıştır. Resmi kurumların yapmış oldukları uzun vadeli projeksiyonlarda dışa bağımlılık oranının 2010da % 71, 2015de % 68 ve 2020 yılı için % 70ler seviyesine olacağı tahmin edilmektedir.
2006 yılında toplam enerji tüketimi 93 milyon ton eşdeğer petrol (MTEP) olarak gerçekleşmiştir. Tüketim oranımız ise her yıl % 5 civarında artmaktadır. 2006 yılında enerji ithalatı için 28 milyar dolar ödenmiştir. Bu değer toplam ihracatımızın yaklaşık dörtte birine karşılık gelmektedir. Artan enerji ihtiyacımızın ucuz, sürekli ve güvenli bir şekilde karşılanmasında yaşanan sıkıntılar ülkemizin en önemli problemlerinden biridir.

Gerekli önlemler alınmazsa yakın bir gelecekte ülkemizin bir enerji dar boğazı ile karşı karşıya kalacağının yetkililerce ifade edildiğini belirten Oda Başkanı, sorunun bu boyutlara ulaşmasının nedenlerini, "yarım yüzyıldır uygulanan IMF ve Dünya Bankası yanlısı özelleştirme ve serbestleştirme politikaları ile enerji alanındaki kamu kuruluşlarının parçalanması ve özelleştirilmesi, ithal doğalgaza dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin teşvik edilmesi, linyit yakıtlı santrallerimizin ve hidroelektrik santrallerimizin gerekli iyileştirme, kapasite artırımı, bakım ve onarım çalışmalarının yapılmaması" olarak açıkladı.

GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİMİZ ÇOK İYİ
KORAMAZ, EİEİ verilerine göre ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin yaklaşık 200 milyon TEP olarak tahmin edildiğini, ancak "hidroelektrik potansiyelimizin % 30'u, jeotermal potansiyelimizin % 3'ü ve rüzgar potansiyelimizin % 0,1'inin değerlendirildiğini" belirtti. KORAMAZ güneş enerjisi potansiyelinin yüksekliğini ise şu verilerle açıkladı: "Güneş enerjisi açısından Doğu Karadeniz hariç bir "güneş ülkesi" diyebileceğimiz Türkiye'nin yıllık ortalama toplam güneşlenme süresi 2.640 saattir ve bu günlük toplam 7,2 saate karşılık düşmektedir. Türkiye'nin brüt güneş enerjisi potansiyeli 87,5 milyon ton eşdeğer petrol olarak belirtilmektedir. Bunun 26,5 milyon TEP'i ısı üretimine 8.75 milyon TEP'i ise elektrik enerji üretimine elverişli miktarlar olarak belirtilmektedir. Bu veriler, güneş enerjisi potansiyeli bakımından oldukça zengin bir ülke olduğumuzu göstermektedir. Ancak diğerleri gibi bu kaynak da yeterince değerlendiril-memektedir. Oysa bir hesaplamaya göre, Türkiye'ye gelen güneş ışınımının, bugünkü petrol fiyatları üzerinden karşılığı günlük 100 milyar doların üzerindedir. Ancak Türkiye kendisine gelen bu enerjinin sadece yüz binde ikisinden yararlanmaktadır.
Öte yandan şu anda yalnızca 18 milyon konut içinde yalnızca 3,5–4 milyon konutta güneş enerjili sıcak su sistemi bulunduğu gözetilmelidir. Bu sistemlerin ülkemize enerji getirisi yaklaşık olarak 500 –600 milyon dolardır. Oysa bu sistemin yaygınlaştırılmasıyla yalnızca bu alandan 3–3,5 milyar dolar daha ısıl enerji katkısı gerçekleşebilir."

ENERJİ AYDINLANMASI, ENERJİ DEVRİMİ
Emin KORAMAZ yapılması gerekenlere ilişkin de şunları söyledi: "Türkiye enerjide mutlaka kaynak çeşitlemesine yönelmek, enerjiyi etkin ve verimli kullanmak, yerli, yeni ve yenilenebilir kaynaklarını kullanmayı öğrenerek, bir "enerji aydınlanması", bir "enerji devrimi" gerçekleştirmek zorundadır.

Özellikle güneş, jeotermal ve rüzgar kaynaklarından enerji elde etmek için gerekli teknoloji ve ekipmanların büyük bir çoğunluğunun ülkemizde üretimi vardır. Ülkemiz bu konuda gerekli yetkinlikte mühendis ve teknik elemana da sahiptir.
Ciddi bir kamu planlaması eşliğinde, "Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Ulusal ve Kamusal Bir Enerji Politikası" uygulanması durumunda enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltabileceğimizi ve giderek ortadan kaldırabileceğimizi, ülkemizi uluslararası arenada bağımsız ve güçlü kılabileceğimizi ve ancak böylece "enerji yönetimi"ni başarabileceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Güneş enerjisi konusu da böylesi bir politikanın alt başlığı olarak ele alınmalıdır. Enerji ile ilgili yasalarımızda güneş enerjisi çok az ve yetersiz bir yer tutmaktadır. Özel yasa ve mevzuat düzenlemelerine gereksinim vardır.

Güneş enerjisinden yararlanma konusunda teşvik edici politika oluşturulmalı, 2010 sonrasında kuruluş maliyetleri düşeceği tahmin edilen fotovoltaik pillerin yerli üretimi için AR-GE çalışmalarına başlanılmalıdır. Bina çatılarında güneş enerjili piller kullanılması teşvik edilmelidir. Güneş enerjisine dayalı elektrik alımında yüksek fiyatlar uygulanarak, bu tarz üretim teşvik edilmelidir.
Güneş kolektörlerinin tüketici bazında kullanımı teşvik edilmelidir. Nüfusun ve enerji tüketiminin yoğun olduğu büyük kentlerde yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak güneş kolektörlerinin yaygın kullanımı konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Güneş kolektörleri ve aksesuarlarında KDV oranı düşürülmelidir.

Güneş enerjisi sıcak su sistemlerinin, güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğu Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgesinde öncelikli olarak yeni yapılmakta olan binalarda kullanımını artıracak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.
Konutlarda tüketilen enerjinin %80i ısınmaya harcanmaktadır. Bu nedenle güneş mimarisi önemsenerek uygulanmalı, öncelikle büyük şehirlerden başlanarak yeni yapılmakta olan binalarda yönlendirme ve yalıtıma büyük önem verilmeli, ek maliyet getirmeden % 30lara varan ısı kazancı sağlayan mimari özellikler kullanılmalıdır.
Bu konuda ilgili meslek odaları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Kırsal alanlarda pişirme amaçlı kullanılan güneş ocaklarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmalıdır.
Jeotermal ve rüzgar enerjisinin mevcut olduğu bölgelerde güneş enerjisi ile entegre sistemler oluşturulmalıdır.
Güneş enerjisi ile ilgili uygulamalarda özellikle yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumları tarafından vatandaşlar özendirilmeli ve yatırım masraflarına destekler verilmelidir."

Açılış Konuşması (Serdar Erkan)

Sayın Valimiz,
Sayın Büyükşehir ve Alt Birim Belediye Başkanlarımız,
Sayın Oda Başkanımız ,Odamızın değerli yöneticileri
Sayın Mersin İKK Sekreteri ve bağlı odaların temsilcileri,
Değerli Basın Mensupları,
Değerli Delegeler ve Meslektaşlarımız,
Değerli Konuklar,
Makine Mühendisleri Odamız adına, şubemiz yürütücülüğünde, bugün üçüncüsünün açılışını yapacağımız Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergimize hoş geldiniz.
Şube olarak 1997 yılından bu yana, her yıl kuzey yarı kürede en uzun günü temsil eden, 21 Haziran Dünya Güneş gününde tüm Dünya'da olduğu gibi kentimizde de çeşitli etkinliklerle bu temiz ve sonsuz enerji kaynağını halkımıza tanıtmak, onun hizmetine sunmak üzere Mersin'de çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu etkinliklerimizin amacı 30 ile 60 yıl arasında ömür biçilen petrol kaynaklarına sahip olmak için, enerji savaşlarının göze alınıp, ülkelerin işgal edildiği dünyamızda, çevre dostu temiz  ve sonsuz enerji kaynaklarının başında gelen ve ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle bolca sahip olduğu Güneş Enerjisine dikkat çekmek ve bu konuda toplumu aydınlatmaktır.
Oda olarak yılda 300 den fazla güneşli güne sahip olan Mersin'de bu etkinliğin düzenlenmesi bir tesadüf değildir. Mersin 1970'li yıllardan bu yana güneş enerjili sıcak su sistemlerinin üretilerek ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük etmiştir. Bu gün, güneş enerjili sıcak su sistemlerinin tüm dünyaya ihracatını yapan bir kent olan Mersin, antik çağlardan bu yana, o çağlardaki şairler tarafından Doğu Akdeniz kenarındaki güneş bahçesi olarak tanımlanmış, günümüzden 3500 yıl önce kurulan Mezitli beldemizdeki antik kent "SOLOİ" adını güneşten almıştır. Öte yandan hiçbir teşvik almadan  üreticilerin kendi çabaları ile bugün üretiminde ve ihracattda dünya üçüncüsü olduğumuz "güneş enerjili su ısıtıcıları" Mersin'de yaygın olarak üretilmekte,ihraç edilmekte ve kullanılmakta olup  evlerimizin vazgeçilmez demirbaşı haline gelmiştir. Sadece bu şekilde ile ülkemizin halen yılda yaklaşık 500.000 TEP( Ton Eşdeğer Petrol) kazancı olduğu tahmin edilmektedir.
Mersin'imizde sahip olduğumuz bu sonsuz enerji kaynağı ile "Güneş Kenti Mersin" teması ile bu etkinliği düzenlemekten şube olarak büyük bir sevinç duymaktayız.
Etkinliğimizin Mersin kent kimliğine, ülkemiz ve Mersin ekonomisine çok önemli bir katkı sunacağına inandığımız bu sempozyum ve sergimizin gelecek yıllarda uluslar arası düzeyde gerçekleştirilmesi şube olarak en büyük arzumuzdur.
Ülkemizin ve Mersin'imizin böylelikle enerji savaşlarının yapıldığı Orta Doğu'da bu temiz enerji kaynağını kullanmaya yönelik değişik ve yüksek teknolojilere yatırım yapılarak , yarattığı  istihdam olanakları ile işsizliğin önüne geçildiği ve üretmiş olduğu enerji potansiyeli  ile  Doğu Akdeniz'de barışa ve çevreye katkı sunan örnek bir kent olması diğer bir büyük dileğimizdir.
Fosil kökenli yakıtların atmosfere saldığı gazlar nedeniyle oluşan küresel ısınma sonucu iklimlerin değiştiği dünyamızda, kentimizin sahip olduğu bu önemli temiz enerji potansiyelini tüm dünyaya daha iyi tanıtmak amacıyla Mersin'de bir güneş evi yapılarak böylelikle,  hem gençlerimizin ve halkımızın güneş teknolojilerini yakından tanımasını, hemde bu enerjinin yaygın olarak kullanılmasını sağlamak konusunda yerel yöneticilerimizin ilgisini ve desteğini beklemekteyiz.
İlimizde, Gülnar kaymakamlığının o yöredeki bahçe sulama sistemini Güneşpilleri ve Rüzgar enerjisi ile yaparak örnek bir çalışma başlattığını biliyoruz,
Güneş Eğitim Parkı yaparak bu konuda Yenişehir Belediyemizin önemli bir adım attığına inanıyoruz.
Mersin'deki Lojman aydınlatmasını güneş enerjisi ile yapan kara yolları 5. Bölge Müdürlüğünün de bu konuda öncü ve örnek bir kamu kurumu olduğunu düşünüyoruz.
Dileğimiz yerel yöneticilerimizin desteği ile bu örneklerin artması, Mersin'in adının nükleer santrallerle ve petrol tank çiftlikleri ile değil,  rüzgar çiftlikleri ve güneş pillerinin üretildiği bir kent olarak adını Dünya'ya duyurmasıdır. 
Sözlerimi tamamlarken, bu etkinliğimizin düzenlenmesinde bize çok önemli destek veren:

Mersin Valisi Sn. Hüseyin Aksoy'a,
Mersin Üniversitesi Rektörü Sn. Süha aydın'a,
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Macit Özcan'a,
Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Sn. Kenan Yücesoy'a,
Mersin Yenişehir Belediye başkanı Sn. İbrahim Genç'e,
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn. Kadri Şaman'a,
İl Kültür Müdürlüğü ve Kültür Merkezi çalışanlarına,
Mersin İl Koordinasyon Kuruluna ve Sekreteri Sn. Kamer Gülbeyaz'a,
Etkinliklerimizi halka ileten değerli basın mensuplarına,
Sempozyuma katkı sağlayan üniversite ve öğretim üyelerimize
Sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen yönetim kurulu üyelerimiz ve şube çalışanlarımıza,
Sergimize katılarak destek olan sektör temsilcilerine,
Oda yöneticilerimize, sempozyumumuzun düzenleme, yürütme ve danışma konularında görev alan meslektaşlarımıza , sempozyum Sekreterimize ve Danışman öğretim üyelerimize, 
 
Huzurlarınızda Şube Yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimizi sunuyorum.
 
Sempozyum ve sergimizin, ülkemize ve insanlığa barış getirmesi ve  yararlı olması dileğiyle, sözlerimi büyük bir şairimizin şiiri ile tamamlamak istiyorum.

Akın var, Güneş'e akın,
Güneşi zaptedeceğiz,
Güneş'in zaptı yakın...

Hepinize saygılar sunarım.

9 Haziran 2007
 
Serdar ERKAN
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı