ASANSÖR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 2012

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 04 Ekim 2012 Perşembe - 12:00 - 06 Ekim 2012 Cumartesi - 23:00
Yer: MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ-İZMİR

TMMOB Elektrik ve Makina Mühendisleri Odaları tarafından Asansör alanına yönelik 1993 yılından başlatılan etkinlik çalışmaları, Asansör Sempozyumu adı altında 2006 yılından itibaren her iki yılda bir düzenlenmeye devam edilmektedir. Son olarak 21-23 Mayıs 2010 tarihlerinde İzmir Fuar Alanında gerçekleştirilen sempozyumda 7 oturumda 27 bildiri, 1 panel, 3 çalıştay, 5 kurs, ilköğretim çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla "asansör ve yürüyen merdivenlerin güvenli kullanımı" konusunda eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizdeki kentsel dönüşüm projeleri, yüksek yapılaşma, ticaret merkezilerinin sayısının her geçen gün artması asansör sektörünü de geliştirmiş, her geçen gün yaşamdaki ihtiyacı karşılama noktasında önemini daha da arttırmış, konfordan ziyade vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkarmıştır. Bu nedenle asansörlerin doğru mühendislik uygulamaları ile tasarım, montaj, işletme ve bakım süreçlerinden geçirilmesi, güvenli bir şekilde kullanıma sunulması önem arz etmektedir.

Bu gelişmelere bağlı olarak asansör sektöründe güvenlik, konfor, verimlilik ve ekonomik çözümlerin üretilebilmesi, enerji ihtiyaçlarının doğru ve verimli yöntemlerle belirlenmesi, çözümlerin isteme sağlıklı bir şekilde entegrasyonu için bilimsel ve teknolojik  ilerlemelerin yakından takip edilmesi gerekmektedir. Buna paralel olarak ürün ve hizmetin kalitesinin yükseltilmesi için eğitilmiş, nitelikli personele ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Tüm bu
kavramlarının ön plana çıkartılması, uluslar arası alanda yaşanan gelişmeler ile rekabet edilebilmesi için mühendislerin varlığı ve istihdamı büyük önem taşımaktadır.

Yukarıda belirtilen konuların yanı sıra sektörel anlamda güvenli üretim yapma koşullarının doğru tanımlanması, ürün standartlarının  ürün kalitesine etkilerinin belirlenmesi, haksız rekabet koşullarının önüne geçilmesi, kamu güvenliği açısından piyasa gözetimi ve  denetimi, hizmet denetimi çalışmaları ve yıllık kontrol çalışmalarının sağlıklı ve yaygın bir şekilde yürütülmesi, asansörlerin tesis  edilmesinden sonraki işletme ve bakım süreçlerinin yeniden
düzenlenmesi ve kullanıcılara güvenli asansörlerin sunulabilmesi  amacıyla tüm tarafların katıldığı koordinasyon zeminlerinin yaratılması konusunda Odalarımıza önemli görevler düşmektedir.

Odalarımız; bu tespitlerden hareketle, sektör bileşenlerini, ilgili bakanlıkları, sektör derneklerini, akademisyenleri meslek odalarını ve bu alanda faaliyet gösteren mühendis ve ara teknik elemanların yer aldığı ortak bir platform olma hedefiyle Asansör Sempozyumu‘nu 4-6 Ekim 2012 tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi/İzmir‘de yeniden gerçekleştirecektir.

Asansör Sempozyumu 2012‘de belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için sektörde yer alan tüm kişi, kurum ve kuruluşları Sempozyum‘da yer almaya, katkı ve öneriler sunmaya davet ediyoruz.

Ülkemizdeki kent merkezlerinin gelişimi ve ticaret merkezilerinin oluşturulması ile dikey yapılaşmanın artması beraberinde asansör ve yürüyen merdiven ihtiyacının artması sektörel gelişimi ve ilerlemeyi getirmektedir. Yılda ortalama 30-35 bin yeni asansör, 1400 yürüyen merdiven/bant kurulumu gerçekleştirilmekte olup, mevcut sayı ile birlikte yaklaşık 350 bin asansörün, 10 bin yürüyen merdiven/bantın işletme süreçlerinde yer aldığı ve 1 Milyar € ekonomik hacme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu bilgiler ışığında sektörün ulusal sanayimizin önemli bir parçası olduğunu vurgulayabiliriz. Sektörün uluslar arası pazarda yer alabilmesi için verimliliğin ve nitelikli iş gücünün arttırılması, teknolojinin ve endüstriyel bilgi birikiminin paylaşılması gerekmekte ve bu alanda yaşanan sorunların kalıcı ve köklü çözüm mekanizmaları ile geliştirilmesi için mühendislik bilgi birikiminin uygulama ve tasarıma yönelik olarak arttırılması, çeşitli ortamların paylaşılması ile mümkün olmaktadır. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası 1985 ‘li yıllardan beri periyodik kontrol
süreçlerinde Belediyeler adına uzman mühendislerce gerçekleştirerek mevcut asansörlerin güvenlik seviyelerinin tespiti ve iyileştirilmesi, ruhsatlandırma, bilirkişilik gibi hizmetler ile sürece ciddi katkılar sunmaktadır. Bu süreçte edinilen bilgi birikiminin ve oluşan uzman kadro sektörel gelişime ciddi katkılar sağlamış, uygulamaların belli bir standarda kavuşması için faaliyetlerini sürdürmektedir. 1993 yılından bu yana süre gelen Asansör Semineri, Asansör Sempozyumu, İletim Makinaları Kongre ve Sergisi gibi etkinlikler sonucu oluşan bilgi birikiminin asansör sektörü ile paylaşılması ve geliştirilmesine 4-6 Ekim 2012 tarihlerinde düzenlenecek olan Asansör Sempozyumu 2012 ile devam edilecektir.


BİLDİRİ KONULARI

 • Kumanda ve kontrol sistemleri
 • Kullanıcı ve çevre güvenliği
 • Asansör tasarımı ve projelendirme ve diğer meslek disiplinleriyle ilişkiler
 • Periyodik kontroller, değerlendirme ve uygulamada yaşanan sıkıntılar
 • Belgelendirme ve kalite yönetim sistemi
 • Piyasa gözetimi ve denetimi
 • Mevzuat, standartlar ve uygulamada yaşanan aksaklıklar
 • Mevcut asansörlerin güvenlik seviyelerinin belirlenmesi ve iyileştirme süreçleri
 • Engelli kullanımına ilişkin uygulamalar
 • Acil durum asansörü
 • Yüksek hızlı asansör tasarımları
 • Teknik personel eğitimi
 • İş güvenliği
 • Asansör kazaları
 • Asansör teknolojisi
 • Asansör sektöründeki Mühendislerin hak ve sorumlulukları
 • Asansörlerde enerji verimliliği
 • Halat muayenesi ve ömür tayini
 • Kabin ve süspansiyon tasarımları
 • PESSRAL Uygulamaları ve Değerlendirme
 • A3 Değişiklikleri ve uygulama örnekleri
 • Güvenlik tertibatı testleri
 • Yürüyen merdiven ve bantlar