Asansör Kontrol Merkezi

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Adana Şubesi

 

Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Makina Mühendisleri Odası 1954 yılında kurulan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği?ne bağlı 23 odadan biri olup, Merkezi ANKARA?dadır. Türkiye genelinde 18 Şubesi, 49 İl, 39 İlçe temsilciliği bulunmaktadır.

Asansör Kontrol Merkezi Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde yer alan amaçlar doğrultusunda Asansörlerin Uygunluk Değerlendirilmesine ilişkin denetim ve belgelendirme işlerini yapan, tüm çalışanları MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri kapsamında tarafsız olmakla mükellef olan kar amacı gütmeyen bağımsız bir merkezdir. MMO tarafından desteklenen güçlü mali yapısı ile çalışanların ücretleri ve çalışmaları garanti altına alınarak her türlü çıkar çatışmasının ve finansal baskıların önüne geçilmiştir.

AKM?nin Faaliyet Alanı

21 Mayıs 2003 tarih ve 25114 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Yönetmeliği Uygulamaları için Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliği (Tebliğ No: SGM / 2003-7) uyarınca;

 1. Modül B   AT Tip İncelemesi
 2. Modül F   Asansörün Son Muayenesi
 3. Modül G   Birim Doğrulaması
 4. Modül H   Tam Kalite Güvencesi

kapsamında başvuruda bulunan asansör firmalarının asansörlerinin Uygunluk Değerlendirme işlemlerini gerçekleştirmek ve belgelendirmek üzere yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu faaliyetleri yerine getirmek için bir kalite sistemi oluşturulmuş ve dökümante edilmiştir.

Kalite El Kitabı TS EN 45012, TS EN 45011, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO 9001 ve 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında ürün ve sistem belgelendirilmesi için müracaat, değerlendirme, belge verilmesi, belge kullanımı ve mali konular ile ilgili şart ve yükümlülükleri, belge verilmesinden sonra yapılacak denetimleri, uygulanacak kuralları ve belgenin askıya alınması ve/veya iptali halinde yapılacak işlemleri kapsar.

Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Dürüstlük

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğine bağlı Makina Mühendisleri Odası kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olup, denk bütçe esasıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Ana Yönetmeliğin kuruluş amaçları arasında yer alan "sanayi ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kalite anlayışının geliştirilmesi doğrultusunda her türlü girişimde bulunmak, kalite belgesi, yeterlilik belgesi vermek ve ara denetimleri yapmak, tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, İş Güvenliği ve Ergonomi konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yaparak belgelemek, Oda üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak" amaçları doğrultusunda uzmanlık alan kapsamına giren Asansörler konusunda değerlendirme ve belgelendirme hizmetini geçekleştirmek amacıyla AKM?yi oluşturmuştur.

MMO Yönetim Kurulu Üyelerinin AKM Yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı AKM?ye taşeron olarak hizmet veren Denetçi/Teknik Uzmanlarının Uygunluk değerlendirme Denetimi öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını, AKM?nin Uygunluk Değerlendirme kapsamındaki değerlendirme ve belgelendirme işlemlerinde görev alan personelin ve Taşeron Denetçi/Teknik Uzmanların kendi insiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder.

MMO, AKM yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı AKM?ye taşeron olarak hizmet veren Denetçi/Teknik Uzmanların Uygunluk Değerlendirme faaliyeti ve sonuçlarından yarar elde edecek kişi ve gurupların mali teşviklerden bağımsız olarak faaliyetlerini yürüteceğini taahhüt eder.

MMO, AKM yönetici, personeli ve taşeron denetçi/teknik uzmanlarının tüm asansör firmalarına eşit hizmet vereceğini, gereksiz mali külfet yaratmayacağını taahhüt eder.

MMO, AKM yönetici ve personeli ile Uygunluk Değerlendirme Denetimleri sürecinde görev alan taşeron denetçi ve teknik uzmanların Asansör Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme işlemlerinde gizliliği, bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlayacağını taahhüt eder.

MMO, AKM bünyesinde görev yapan Uygunluk Değerlendirme Denetim hizmetlerini yürüten ve Belgelendirme kararını veren teknik ve idari her düzeydeki yönetici ve personelin herhangi bir asansör firmasının veya asansörün tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın almacısı sahibi, danışmanı, bakımcısı ve yetkili temsilcisi olmadığı taahhüt eder.

Gizlilik

MMO, AKM yönetici ve personeli ile Asansör Uygunluk Değerlendirme Denetimleri sürecinde görev alan taşeron Denetçi/Teknik Uzmanların 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdiği Uygunluk Değerlendirme Denetimleri sırasında elde ettiği tüm bilgileri profesyonel gizlilik ilkelerine riayet ederek üçüncü kişilere açıklamayacağını taahhüt eder.

Erişebilirlik

AKM hizmetlerini, bütün müşterileri için erişebilir hale getirmekten sorumludur.

AKM yayın yolu ile, elektronik medya veya diğer şekillerde aşağıda verilen dokümantasyonları derleyip düzenlemekte muntazam aralıklar ile güncelleştirmekte ve isteyenlerin kullanımına hazır bulundurulmaktadır:

 • AKM ve MMO hakkında bilgi,
 • Belgelendirmenin yapılması, sürdürülmesi, genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması ve iptali için kurallar ve prosedürleri de içeren AKM belgelendirme sisteminin dokümante edilmiş ifadesi,
 • Değerlendirme ve belgelendirme prosesleri hakkında bilgi,
 • AKM?nin mali destek sağlama kaynaklarının açıklanması ve müracaat eden müşterilerden alınan ücretler hakkında genel bilgi,
 • AKM logosunun kullanımı ve belgelendirme konusuna yönelik yollarla ilgili şartları, kısıtlamaları ve sınırları da içeren, müracaat eden ve belgelendirilen tedarikçilerin hak ve görevlerinin tanımlanması,
 • Şikayetlerin, başvuruların ve anlaşmazlıkların ele alınması ile ilgili prosedürler hakkında bilgi,
 • Belgelendirilmiş ürün ve/beya sistemlerin her birinin belgelendirme kapsamını tanımlayan ve adreslerini de içeren bir rehber.

Mesleki Sorumluluk

AKM hizmetlerin verilmesi için taşeronları görevlendirebilir. Bu durum taşeronu verilen hizmetlerden müşteri nezdinde sorumlu kılmaz, AKM nin sorumluluğu devam eder. Tarafsızlığı muhafaza etmek için taşeronun müşteri ile çıkar ilişkisi ya da çatışması içinde olmamaları ve müşteriye danışmanlık yapmamaları garanti altına alınır.

AKM?nin Asansör Uygunluk Değerlendirme Denetimi ve Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin AKM personelinin veya Dış (taşeron) Denetçi ve Teknik Uzmanların neden olacağı her türlü zarar ve ziyanın sorumluluğunu üstlenir. Bunun için gerekli mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmıştır.

İşbirliği

AKM, benzer faaliyeti yürüten onaylanmış kuruluşlarla, yetkili kuruluşlarla, üniversiteler, ilgili meslek odaları ile sürekli bilgi alışverişinde bulunur ve mümkün olduğunca işbirliği yapar. Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Asansör Kontrol Merkezi personelini, faaliyetlerini yürütürken diğer onaylanmış kuruluşlar, üniversiteler, ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile bilgi paylaşımı içerisinde olmaları, yapılan faaliyetleri standart hale getirmek için işbirliğinde bulunmaları konusunda görevlendirmiştir.

KALİTE POLİTİKASI

AKM çalışmalarında teknik hizmet ilişkilerimizde dürüstlükten taviz vermeyerek, ülkemizde;

 • Teknolojide ve kalitede önder,
 • Hizmet alınacak en iyi ve en güvenilir,
 • Topluma katkı, çevrecilik, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından örnek,
 • Müşteri memnuniyeti ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan,

bir kurum olmak hedeflenmiştir.