Sonuç Bildirisi

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
SONUÇ BİLDİRİSİ
17-20 Nisan 2019
 
İlki 1993 yılında düzenlenen, 26 yıllık bir birikim ve geleneği olan 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde "Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek" ana temasıyla, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir`de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde düzenlenmiştir. Kongre ile birlikte TESKON+SODEX Fuarı da Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Kongre ve fuar etkinliklerinin tamamı MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde bulunan 9 salon ve fuar alanında yer almıştır. Kongre, 39 kurum, kuruluş ve üniversite tarafından desteklenmiştir. Kongre boyunca toplam 62 oturumda 189 bildiri sunulmuştur.
Kongre sırasında toplam 7 sempozyum, 9 seminer, 15 kurs, 1 panel, 1 forum, 2 özel oturum, 3 sabah toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kongre ile paralel düzenlenen TESKON+SODEX Fuarı’na toplam 1788 m² net stant alanında, sektörde ürün ve hizmet üreten 96 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 1.152`si kayıtlı delege olmak üzere, 3.600`ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencisi izlerken, fuar 6.711`i aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
 
Oturumlarda tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler sunulmuştur. Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar başlıklı oturumlarda tesisat mühendisliği ve ilgili alanlarda uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik veya deneysel özgün araştırma sonuçları sunulurken, seminer ve sempozyumlarda ise uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışılmıştır.
 
Kongre oturumları aşağıda belirtilmiştir. 
 
SEMPOZYUMLAR
 • Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu
 • Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu
 • Isıl Konfor Sempozyumu
 • İç Hava Kalitesi Sempozyumu
 • Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu
 • Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
 • Termodinamik Sempozyumu
SEMİNERLER
 • Mekanik Tesisatta Dijitalleşme
 • Jeotermal Enerji
 • Yangın Güvenliği Konusundaki Yeni Gelişmeler; Mekanik ve Elektrik Yangın Korunum Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı
 • Bacalar
 • Bina Performans Simülasyonları: Uygulamalar, Fırsatlar, Kısıtlar
 • CO2 Salımlarının Azaltılmasında Ezber Bozan Yenilikçi Önlemler ve Ekserji
 • Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif Yangın Yalıtımı
 • Test Ayar Dengeleme (TAD) // Commissioning - Kontrol İşletmeye Alma Kabul (KİK)
 • Tesisatlarda Sismik Koruma
KURSLAR
 • Havuz Nem Alma İklimlendirmesi
 • Sistem Seçimi
 • Mekanik Tesisatlarda Flushing ve Kimyasal Korozyon Koruma Uygulamaları
 • İndüksiyon (Chilled Beam) Sistemlerinin Tasarım Kriterleri ve Uygulaması
 • VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma Sistemleri
 • Pompaya Giriş ve Enerji Verimliliği
 • Soğutma Sistemlerinin Tasarım Esasları
 • Bilgisayar Destekli Hidrolik Analiz Metodu İle Yangın Söndürme Sistemleri Hesaplamaları
 • Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme
 • Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları
 • İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları
 • Hava Kanalı İmalatı Montajı ve Testleri
 • Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları
 • Isıl Sistemlerin Tasarımı
 • Medikal Gaz Tesisatı
PANEL
 • Mekanik Tesisat Proje Şartname ve Keşif Özetinde Uyum
FORUM
 • Tesisat Sektöründe Yeni Gelişmeler, Uygulamalar ve Eğilimler
ÖZEL OTURUMLAR
 • Termodinamik Sempozyumu Özel Oturumu
 • Jeotermal Elektrik Santralleri Bakım ve Servis Hizmetlerinin Yönetimi
SABAH TOPLANTILARI
 • Kongre Sonuçlarının Hayata Geçirilmesi İçin İzlenecek Yöntemler
 • Meslek İçi Eğitim Sorunları
 • Proje Hizmeti Üreten Üyelerimizin Sorunları
Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir:
 
 1. Meslek odalarımızın ve sektör derneklerinin tüm karşı görüşlerine karşın, hükümetin mesleğimizi yakından ilgilendiren İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve ikincil mevzuatta yapmaya çalıştığı düzenlemeler yapı üretim süreçlerinde kuralsızlığı ve denetimsizliği getirmekte, güvenli, sağlıklı, konforlu yapıların yapımını engellemekte, mesleğimize, meslektaşlarımıza, sektörümüze zarar vermektedir. Yapı üretim ve denetim süreçlerine yönelik mevzuat kamusal bir bakış açısıyla ele alınmalı, meslek odalarıyla işbirliği yapılarak yeniden düzenlenmelidir.
 2. Meslek içi eğitimin önemi, kurslara yoğun katılım ile kanıtlanmıştır. Meslekte uzmanlık ve belgelendirme çalışmalarında Makina Mühendisleri Odası’nın yanı sıra sektör dernekleri ve üniversiteler de bu süreçlere katkı koymalı ve bu alanda teorik ve uygulamalı eğitim merkezlerinin sayısı ve kapsamları planlı eşgüdüm içinde işbirlikleri ile arttırılmalıdır. Mevcut mekanik tesisat mühendis yetkilendirme eğitiminden ayrı olarak mekanik tesisat tasarım uygulama eğitimleri de yapılmalıdır.
 3. Tesisat Mühendisliği Kongresi’ne uluslararası katılımın artırılması doğrultusunda çalışma yapılmalıdır.
 4. Kongre sonuç bildirilerinde alınan kararların hayata geçirilmesi ve takibi amacıyla Oda tarafından Kongre Yürütme Kurullarının, sürecin takipçisi ve yürütücüsü olacağı bir mekanizma oluşturulmalıdır.
 5. Birbirleri ile bağlantılı olan;  tesisat mühendisliğinin gelişimi, nitelikli hizmet elde edilmesi, meslek mensuplarının hak ve salahiyetlerinin korunması ile proje şartname ve keşif özeti uyumu için tespit ve önerilerimiz şu şekildedir:
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat pozlarının tamamlayıcısı olan makina genel teknik şartnamesinin revizyon çalışmalarının bir an önce bitirilmesi ve daha önce kongremizde detaylı olarak ele alınan test, ayar, dengeleme ve devreye alma gibi konuların da şartnamede ayrıntılı olarak ele alınması sağlanmalıdır.
  • Birim fiyatlarda montaj bedeli yerine adam saati kapsayacak şekilde ayrıntılı analiz yapılmalıdır.
  • Proje üretim süreçlerinde, uygulamada sorun yaşanmaması açısından, meslek disiplinleri arasında koordinasyon ile bilgi alışverişi sağlanmalı ve bütün disiplinlere ait projeler süperpoze edilmeli, yani çakıştırılmalı, varsa hataları düzeltilmelidir. Bu sorunu ortadan kaldırabilecek bir diğer yöntem de, mimari tasarımdan başlayarak yapı bileşenlerinin modellendiği, sistemlerin ve yapıların analiz ve simüle edildiği, modellerinden dokümantasyon oluşturulabildiği, 3 boyutlu modelleme bilgisayar programlarının kullanılabilmesidir. Bunun sağlanması için gerekli tanıtım yapılmalı, destek programları oluşturulmalıdır.
  • Meslektaşlarımız; proje tasarım süreçlerinde; proje kapsamındaki malzemeler için, resmi birim fiyatları kullanarak keşif özeti oluşturmuşsa, makina genel teknik şartnamesinin, birim fiyat pozlarının tamamlayıcısı olduğu gözetilmelidir.
  • 2019 yılında yürürlüğe giren bina deprem yönetmeliğinin ekine göre deprem tasarım sınıfı 4 dışında kalan bütün binalarda tesisatın sismik koruma projelerinin yapılması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili eğitimler verilmelidir. Geçmişte bu imalatlar için maliyet hesabı yapılmadan,  projede not yazılarak bu imalatların yaptırıldığı görülmekte idi. Söz konusu imalatlar için, gerekli detaylar, notlar ve şartname, projesine eklenmeli ve bu imalatlar için maliyet hesabı yapılarak, keşif özetinde yer verilmelidir. 
  • 2012 yılında bürokrasinin azaltılmasına yönelik olarak yangın projelerinde itfaiye görüşünün alınması zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak bunun sonucunda binaların iskân izni alımı sırasında itfaiye tarafından yapılan kontrollerde telafisi mümkün olmayan hatalar ile karşılaşıldığı görülmüştür. Yangın projelerinde yeniden itfaiye görüşünün alınması sağlanmalıdır. Ayrıca standart ve yönetmeliklerde belirtildiği gibi söndürme, basınçlandırma, duman tahliye sistemlerinin periyodik kontrolleri yapılmalıdır.
  • Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile yerli malı olması zorunluluğu bulunan makina, malzeme ve ekipman için kamu ihale kurumu tarafından liste yayımlanmıştır. Kamuya yapılan proje ve eklerinde, bu listede belirtilen ürünler için özel fiyat oluşturulurken, yerli üretim yapan firmaları, dışarıda tutacak şekilde birtakım sertifikalar istenmemeli, yönlendirici tarifler yapılmamalıdır.
  • Kamu proje ihalelerinde sadece ticaret odası kayıt belgesi istendiği, ancak mühendis mimarlar tarafından yapılan bu hizmet için mühendis ve mimarların kayıtlı olduğu ve sicillerinin tutulduğu odalarından herhangi bir belge istenmediği görülmektedir. Uzmanlık ve sicil durumu açısından, kamu proje ihalelerinde, sicil durum belgesi, SMM büro tescil belgesi ve proje konusu ile ilgili uzmanlık belgeleri istenmesi gereklidir.
  • Haksız rekabetin önlenmesi ve meslektaşlar arasında dayanışmanın, bilgi ve deney iletişiminin sağlanması için, Oda üyesi meslektaşlarımızın mesleki denetim kurallarına uygun şekilde hizmet üretmesi sağlanmalıdır.
  • Mühendislik mimarlık şartnamesi kapsamında var olan PID (Proje ve İhale Dosyası Düzenlenmesi İçin Ücret) değerleri mevcut gelişmeler kapsamında enerji kimlik belgesi, yangın, sismik ve 3 boyutlu tasarım vb. ek tasarım hizmetlerini de kapsayacak biçimde güncellenmelidir.
  • Yüksek Yapılar Yönetmeliği oluşturulması için çalışma yapılmalıdır.
  • Tesisat Keşif özetleri ve teknik şartnameler için çalışma grubu oluşturulmalıdır.
 6. Proje üreten üyelerimizin sorunlarının tartışılarak çözüm önerilerinin üretileceği bir SMM Çalıştayı düzenlenmelidir.
 7. Can güvenliğini tehdit eden tüm bacaların kullanımına son verilmesi için standart dışı bacalar denetim altına alınmalı, bu bacaların ıslah edilmesi ya da kullanımının yasaklanması sağlanmalıdır. Bu konuda Bakanlıklar, meslek odaları ve sektör derneklerinin işbirliği ile gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 8. Sektörel yayın kalitesini artırmak, yayın problemlerine ortak çözümler oluşturmak üzere Sektör Yayın Takip Koordinasyon Kurulu kurulmalıdır.
 9. Geçerlilik Denetimi (Commissioning-KİK: Kontrol, İşletmeye Alma, Kabul) konusunda yayın çalışması yapılmalıdır. 
 10. Oda ve sektör bileşenlerinin dijitalleşme çalışmaları ortaklaştırılmalıdır.
 11. Jeotermal sahalarda sondaj çalışmalarından başlamak üzere işletim sürecini kapsayacak biçimde ÇED raporu hazırlanması zorunlu olmalıdır. ÇED raporu ilgili kurum ve kuruluşlarının onay süreci başlamadan hiçbir faaliyette bulunulmamalı, çalışmalar başladığından itibaren tüm süreçler ÇED raporu doğrultusunda denetlenmelidir.
 12. Jeotermal enerji yatırımlarının tekniğine uygun olarak planlanması, işletme faaliyetlerinin vahşi bir şekilde salt kâr odaklı gerçekleştirilmemesi, oluşan sorunları giderebilmek adına gereken tüm tedbirlerin alınması ve tüm süreçlerin şeffaf olarak toplumla paylaşılması, gerek oluşan risklerin en aza indirilmesi gerekse sürdürülebilir bir jeotermal üretim için vazgeçilmez görülmelidir. Uygulamaları denetlemek üzere, tarafsız bir otorite (Jeotermal Enerji Enstitüsü vb.) kurulmalıdır.
 13. Üniversitelerimizin jeotermal enerji alanında çalışan Enstitü, Araştırma ve Uygulama Merkezleri vb. yöneticilerinin, jeotermal enerji endüstrisinin temsilcileriyle bir araya gelerek, sektörün gereksinim duyduğu bilimsel ve teknolojik çalışmalar için bir stratejik plan geliştirmesi, hem jeotermal enerji bilim ve teknolojisinin Türkiye’de gelişmesi açısından hem de ilgili endüstrinin ve toplumun ihtiyaç duyduğu çalışmaların yapılması açısından gereklidir.
 14. Jeotermal enerji santralleri ile bütünleşik şekilde örtü altı tarım işletmeleri kurulmalı, bu uygulamaların yaygınlaştırılması desteklenmelidir.
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı`nın niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik, sanayileşen bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı ile yukarıdaki istemlerimizin yaşama geçirilmesinin takipçisi olunacak ve 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı aynı anlayış ile ulusal ve uluslararası katılımı daha da artırılarak gerçekleştirilecektir.
 
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI