ÜNİVERSİTELER ÜNİVERSİTE BİLEŞENLERİNİNDİR (15 MAYIS 2004)

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Üniversiteler üzerine YÖK ve AKP arasında süren tartışmanın üniversitelerin gerçek taleplerini yansıtmamakta, günü kurtarma anlayışıyla sürdürüldüğünü görmekteyiz.

Bizler üniversitelerin üniversite bileşenlerine ait olduğu bilinciyle üniversite bileşenlerinin vermiş oldukları mücadeleye destek verecek ve ortak taleplerimizi için bir arada yürüyeceğiz.

Unutulmamalı ki üniversitelerin gerçek sahipleri üniversitelere hakim olmaya çalışan YÖK, AKP veya sermaye değil, üniversite bileşenleridir. Yani öğretim üyeleri, üniversite çalışanları ve üniversite öğrencileridir.

BASINA ve KAMUOYUNA

15 Mayıs 2004

Üniversiteler üzerine YÖK ve AKP arasında süren tartışmanın üniversitelerin gerçek taleplerini yansıtmamakta, günü kurtarma anlayışıyla sürdürüldüğünü görmekteyiz. Sürdürülen tartışmalar ilgili meslek örgütleri ve sendikalar dışlanarak, üniversitelerin gerçek sahipleri yok sayılarak hazırlanan yasanın AKP'nin ısrarı ve inatçı tavrıyla birlikte TBMM'de kabul edilmesiyle sonuçlanmış görünüyor. AKP hükümeti tarafından Meclis‘e gönderilen ve kabul edilen yasa üniversiteler ve üniversitelilerin zarar görmesinin önünü açmış, toplumsal gerginliklerin yaratılmasının dışında bir etkisi olmamıştır. Bu yasa üniversitenin asli bileşenleri olan öğretim üyeleri, öğrenciler ve üniversite çalışanının görüşünü almadığını için de antidemokratiktir ve kabul edilemezdir.

Üniversitelerin üniversite bileşenlerinden(Öğrenci+Çalışan+Öğretim Üyesi) oluşturulacak olan koordinasyon kuruluyla yönetilmesi (Bu kurul üniversiteleri planlayan, koordine eden bir kurul olmalı, özerk bir yapıda ve seçimle gelmelidir.) ve idari yapısının ve özerkliğinin sağlanması gerekmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak 2003 yılında; beşincisini gerçekleştirmiş olduğumuz Makina Mühendisliği Eğitimi Sempozyumunda, dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Endüstri İşletme Mühendisliği, ikincisini gerçekleştirdiğimiz Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği ve üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Öğrenci Üye Kurultaylarında meslek disiplinlerimize dahil olan bölümlere ilişkin öğretime dair görüşlerimizin yanı sıra üniversitelerimizin nasıl olması gerektiğine dair görüşlerimizi oluşturarak kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara ilettik.

Bu etkinliklerde ifade ettiklerimizi bir kez daha ifade ederek yapılan düzenlemelerin anti demokratik düzenlemeler olduğunu siyasal iktidarlara ve AKP Hükümetine bir kez daha hatırlatıyoruz.

- Üniversiteye geçiş ortaöğretim düzeyinde yapılacak köklü revizyonlardan sonra yeniden ele alınmalıdır. Bu konuda gelişmiş ülkelerindeki uygulamalar ve sorunlar karşılaştırılmalı bir yaklaşımla incelenmelidir.

- Üniversiteye girişin orta öğretimden değil de dersanelerden geçiyor olması eğitim düzeninin ne kadar bozuk olduğunun da göstergesidir. Üniversite öncesi eğitim-öğretim siyasal iktidarların ideolojik ve oy toplama ölçütlerine göre değil, laik, demokratik, çağdaş ve bilimsel ilkelere göre tepeden tırnağa yeniden yapılandırılmalı, zorunlu eğitim bir an önce 11 yıla çıkarılmalıdır.

- Eğitim ve öğretim politikası ülkemizin sosyal ve ekonomik sorunlarına duyarlı, bilimsel, özgürlüğe sahip insan yetiştirecek anlayışta düzenlenmeli; düşünme, açıklama, tartışma, sorgulama, irdeleme, karar verebilme veya sonuç çıkarma gibi bilim felsefesi ve bilimsel yönetimin içinde olan kavramların yanı sıra, davranış biçimi ve kültür kavramlarını da içermelidir. Bu düzenleme üniversiteler, meslek odaları ve ilgili toplum kesimleri ile birlikte yapılmalıdır.

- İnsanlık ve toplum yararına bilimsel bilgiyi üretmek, bu bilgiyi üretecek insanlar yetiştirmek ve üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak üniversitenin temel hedefi olmalıdır. Bu hedefler araştırma, yayın, uygulama ve eğitim araçlarıyla kamusal hizmet olarak gerçekleştirilebilir.

- Anayasada da belirtildiği gibi ücretsiz eğitim ilkesi esas alınmalı ve fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Eğitimin ticarileşmesinin önüne geçecek yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması ülke ve toplum yararına olacağı açıktır. Dar gelirli yurttaşın eğitim hakkını zedeleyecek, parası olana herhangi bir imtiyaz/öncelik tanıyan girişimler kesinlikle kabul edilemez.

- Yabancı dilde öğretime son verilmeli, ana dilde eğitim yapılmalıdır. Yabancı dil öğreniminin daha uygun koşulları yaratılarak geliştirilmelidir.

- Özerk üniversite katılımcı demokratik bir işleyişe sahip olmalıdır. Akademik personel, idari personel ve öğrencilerin asli unsurlarını oluşturduğu üniversitede tüm karar organları bu unsunların katılımı ile aşağıdan yukarıya doğru seçim ve sürekli katılım mekanizmaları ile güçlendirilecek demokratik bir özyönetim oluşturulmalıdır. Seçilmiş, yetkili ve sorumlu kurullar eliyle, her düzeyde denetime açık bir yönetsel anlayış geliştirilmelidir. Kendi iç yapısında özerk olan üniversitenin topluma karşı sorumluluğunu yerine getirebilmesi için etkileşim kanallarının kurulması önemlidir. Yerel ve ulusal düzeyde oluşturulacak platformlarla etkileşim kurumsallaştırılabilir.

- Üniversitelerde söz ve karar hakkı üniversitelerin üç ana unsuru olan öğretim üyeleri, üniversite emekçileri ve öğrencilerde olmalıdır. Sermaye çevrelerine üniversitenin hiçbir organında yer verilmemeli, üniversite bileşenlerinin üniversiteye ilişkin bütün söz ve karar süreçlerine, aşağıdan yukarıya doğru müdahalesine olanak tanınmalıdır. Üniversite organlarının oluşumu, üniversite bileşenlerinin dengeli ve eşit katılımını sağlayacak biçimde düzenlenmelidir. Bu bileşenlerin örgütlenme haklarını kısıtlayan her türlü engeller ortadan kaldırılmalıdır.

- Eğitim kadrolarının ekonomik sorunları insanca yaşayabilecekleri ve hak ettikleri seviyede çözülerek zamanlarını tamamen öğretime ve araştırmaya vermelerinin koşulları yaratılmalı, bilimsel yayınları izleme ve meslekte gelişmeye dönük kurslar devlet tarafından desteklenip teşvik edilmelidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak yukarda bir kısmını tekrar kamuoyuna duyurduğumuz taleplerin yanında yaşanmakta olan sürecin üniversitelerin ve toplumun lehine çevrilebilmesi için;

- YÖK yasası geri çekilmeli ve 12 Eylül rejiminin ürünü olan YÖK'ün dağıtılması,

- Üniversite bileşenlerinin örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm yasaklar kaldırılmalı ve üniversite bileşenlerine söz, yetki, karar hakkının verilmesi,

- Üniversiteler arası eşgüdümü sağlayacak bir kurum ve yeni bir yasa taslağı, üniversitelerin gerçek sahipleri ile ilgili meslek örgütleri ve sendikaların katılımıyla yeniden oluşturulması,

- Üniversitelerin toplum için bilim üreten kurumlar olması için üniversite-sermaye işbirliğine son verilmesi,

- Üniversiteler kamusal alanlar olarak yeniden yapılandırılması, parasız bilimsel ve nitelikli eğitim veren kurumlar olması, sağlanmalıdır.

Bu nedenle bizler üniversitelerin üniversite bileşenlerine ait olduğu bilinciyle üniversite bileşenlerinin vermiş oldukları mücadeleye destek verecek ve ortak taleplerimizi için bir arada yürüyeceğiz.

Unutulmamalı ki üniversitelerin gerçek sahipleri üniversitelere hakim olmaya çalışan YÖK, AKP veya sermaye değil, üniversite bileşenleridir. Yani öğretim üyeleri, üniversite çalışanları ve üniversite öğrencileridir.

YÖK‘E HAYIR.

TBMM'den GEÇEN YASA GERİ ÇEKİLSİN

ÜNİVERSİTELER ÜNİVERSİTE BİLEŞENLERİNİNDİR.

 

TMMOB

Makina Mühendisleri Odası

Oda Danışma Kurulu

Yayına Giriş Tarihi

2004-05-21 07:00:00