5 HAZİRAN 2001 DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

BASINA VE KAMUOYUNA

05/06/2001

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve İnsan Konferansı'nın 1972 yılında Stockholm'de yaptığı toplantıda 5 Haziran "Dünya Çevre Günü" olarak kabul edilmiştir. Çevre konusunda yılda bir kez böyle bir güne ihtiyaç duyulması eleştirilmesi gereken bir durum iken; yaratılmaya çalışılan çevre duyarlılığı "dünyanın sahipleri"nce engellenmiştir. Dünyada her şeyin önüne geçen kapitalizmin azami kar dürtüsü her şeyde olduğu gibi çevre konusunda da hiçbir sınır tanımamakta, çevreye ve doğaya zarar vermektedir.

Yüzyılımızın çevre sorunlarının başında gelen atmosferdeki karbondioksit oranının artışının sebep olduğu küresel ısınma, ozon tabakasındaki deliğin büyümesi ve meydana gelen iklim değişiklikleri sonucu; dünyanın kimi yerlerinde kuraklık hüküm sürerken kimi bölgelerinin sel altında kalma tehlikesi, cilt kanserinin artışı tehlikesi, sulardaki yaşamın zarar görmesi, ormansızlaşma, su kaynaklarının aşırı kullanımı ve kirlenmesi, tarım alanlarındaki verimliliğin azalması gibi sorunlarla karşı karşıyayız.

Dünyada bu sorunlar yaşanırken yaşadığımız coğrafyada çevreye ve doğa sorunlarına nasıl bakılıyor? Çevreye duyarlılık ne durumdadır?

Ülke gündeminin krize kilitlendiği bu günlerde IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, vb uluslararası sermaye kuruluşlarının ülkemize dayattığı politikaların bir parçası niteliğindeki "Endüstri Bölgeleri Yasa Tasarısı" meclisin gündemindedir.

Tasarının yasalaşması durumunda; planlı yerleşmeyi sağlayan İmar Yasası, ÇED Yönetmeliğinin dayanağını oluşturan Çevre Yasası, madencilik alanında düzenleme ve denetimi öngören Maden Yasası, kültürel, tarihsel ve doğal zenginliklerimizi koruyan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası, ruhsatsız yapıların yıkılmasını öngören Belediye Yasasının ilgili hükümleri, tarım alanlarının amaç dışı kullanılmasını önleyen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yasalar endüstri bölgelerinde uygulanmayacaktır.

Endüstri Bölgeleri Yasa Tasarısı ile yabancı sermaye yatırımlarının teşviki adı altında ülkemiz her alanda küresel yağmaya tam ve engelsiz teslim edilmek istenmektedir. Tasarıda yerli yatırımlar için getirilen "katma değeri yüksek" olması koşulunun yabancı sermaye için geçerli olmaması, bu yasa ile çevre düzenlemeleri nedeniyle başka ülkelerde barınamayan geri teknolojilere dayalı yatırımlara çağrı yapılmaktadır.

Başta Bergama Köylüleri olmak üzere insana ve doğaya sahip çıkan tüm kesimlerin yıllardır büyük bir kararlılıkla sürdürdüğü mücadele –hukuksal kazanımlara da rağmen- çıkarılması planlanan bu yasalarla yok sayılmaktadır.

Çevreye duyarlılığın; insana, insan sağlığına duyarlılıkla eş olduğu kabul edilirse, ülke kaynaklarını sermayeye peşkeş çekenlerin bu ülkenin insanlarına verdiği değer(sizlik) açıkça gözler önüne serilmiş olur. Bu ülkede insana, doğaya, çevreye duyarlı olmak; uluslararası sermaye ve yerli işbirlikçileriyle, sömürücülerle, ülkeyi satanlarla mücadeleyi zorunlu kılmaktadır.

Ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olan enerjiyi sağlama sorunu, -yerel enerji kaynaklarının sınırlı olması, gün geçtikçe artan ekonomik ve ekolojik hasarlar dolayısıyla- Türkiye'nin enerji kaynaklarının belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Halktan ve emekten yana tavır alan Odamız çevre konusundaki duyarlılığını kamuoyunun da duyarlılığını artırmak amacıyla bu dönemde düzenleyeceği II. Çevre ve Enerji Kongresi (15-17 Kasım 2001-İstanbul), Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (12-13 Ekim 2001-Kayseri) gibi etkinliklerle enerji politikalarının oluşturulmasına çevre sorunuyla birlikte bakarak bütünsel, yeni açılımlar sağlamaya çalışmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak diyoruz ki;

· Çevrenin ve doğal hayatın korunmasına ilişkin gerekli araştırma ve planlamalar yapılmalıdır.

· Tarım alanlarına sanayi tesisleri kesinlikle kurulmamalı, çarpık kentleşme ve kıyı yağmalanmasının önüne geçilmeli, sanayi atıkları kontrol altında tutulmalı, arıtma tesisleri şart koşulmalı ve denetlenmeli, atıklar için geri dönüşüm projeleri ve teknolojileri kullanılmalıdır.

· Ülkemizin enerji politikalarının belirlenmesinde dışa bağımlı olan ve çevreyi kirleten enerji kaynakları ve teknolojileri yerine ulusal kaynaklarımıza dönük yatırımlar ve çevresel etkileri yok denecek kadar az olan enerji kaynakları ön plana çıkarılmalıdır.

· Enerji sektörüne yönelik enerji tasarrufu, dağıtımı ve kayıpların azaltılmasını da kapsayacak politikaların belirlenmesinde toplumun tüm kesimlerinin ve konunun taraflarının görüşleri alınarak enerji yönetiminin özerk bir yapıya kavuşturulması sağlanmalıdır.

· Çevre- enerji konularında yasa ve yönetmeliklerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve var olan yasaların uygulanması sağlanmalıdır. Ve bu konudaki kararlarda Odamız da yer almalıdır.

Ve bilinmelidir ki,

"Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık."

Saygılarımızla,

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Sekreteri

Ali Ekber ÇAKAR

Yayına Giriş Tarihi

2004-05-03 11:00:00