VI. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Enerjiden yararlanmak modern çağın gereği ve temel bir insan hakkıdır. Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması, temel enerji politikası olmalıdır. Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve satışına kadar sürecin tüm aşamalarında çevreye, iklime ve doğaya olumsuz etkileri asgari düzeye indirilmeli ve toplum yararı gözetilmelidir.

2007 yılından günümüze kadar gerçekleşen 5 adet Enerji Verimliliği Kongresi’nde de belirtildiği üzere, bugün dünyamız enerji savaşlarına sahne olmaktadır. Enerji savaşı; Ortadoğu, Rusya Federasyonu ve Balkanların çevrelediği ülkemizin bulunduğu coğrafyada, enerji savaşlarının doğrudan ve dolaylı sonuçları en sıcak haliyle hissedilmekte, bu sürecin yansıması olan ekonomik krizin yıkıcı etkileri ülkemizi ve yurttaşlarımızı fazlasıyla olumsuz yönde etkilemektedir.

Enerji verimliliği ise her ülkenin elindeki en önemli enerji kaynağıdır ve toplum yararına enerji politikalarının gerçekleştirilmesinde, en etkin, ucuz maliyetli ve hızlı sonuç verecek yöntemdir. Bütün dünyada enerji verimliliği; ekonomik büyümenin sağlanması, enerji arz güvenliğinin temini, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin azaltılması gibi bir dizi politika hedefine ulaşmak için önemli bir seçenek olarak değerlendirilmekte ve sağlayabileceği ekonomik ve çevresel faydalar giderek daha açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca, enerji verimliliği için yapılan yatırımlar, ülkelerin ekonomisine gayri safi milli hasıla artışı ile istihdam artışı sağlamakta ve dış ticaret açığını azaltarak doğrudan veya dolaylı birçok katkı sağlamaktadır.

Ülkemizde enerji verimliliğine yönelik yürütülebilecek çalışmalara ilişkin potansiyelin yüksek olduğu bilinmektedir. Bu amaçla; Enerji ve Tabii Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen, (2017-2023) kapsamında bina ve hizmet, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım sektörleri ve yatay konular olmak üzere toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılmasını hedefleyen ve 2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 MTEP (Milyon Ton Eşdeğer Petrol) tasarruf sağlanması ve bu tasarruf için 10,9 Milyar ABD Doları yatırım yapılmasını öngören “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı”nı için hedeflenen sürenin sonuna gelinmesi ile birlikte sonuçlarını değerlendiriyor olacağız.

Enerji verimliliğini arttırmayı hedefleyen politika ve uygulamaların söylemde kalmayıp, eyleme dönüştürülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının topluma, çevreye, insana, doğaya saygılı, ekolojik bir yaklaşımla kullanımında artış sağlanması ile ülkemizde birincil enerji tüketiminin azaltılması, fosil yakıtların paylarının düşürülmesi; ülke ekonomisinin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve enerjide dışa bağımlılığı aynı oranda azaltacaktır.

Odamız, Gebze Teknik Üniversitesi’nde Üretimden Tüketime Enerji Verimliliği ana teması çerçevesinde gerçekleştireceği VI. Enerji Verimliliği Kongresi’nde, Ülkemizin dört bir yanındaki sektörle ilgili akademisyenleri, uzmanları, kamu ve özel sektör yetkililerini, meslek kuruluşlarını, sektörde ürün ve hizmet üreten firmaları, işletmeleri ve çalışanlarını, meslektaş adayı öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayarak, enerji verimliliği bilinci ve faaliyetlerinin geliştirilmesi için önemli bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Yayın No: 
749
Yayın Yeri: 
Kocaeli
Sayfa Sayısı: 
313
ISBN: 
978-605-01-1606-9
Kitap Türü: 
Etkinlik Kitapları