TARIM MAKİNALARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 23 Kasım 2001 Cuma - 15:45 - 24 Kasım 2001 Cumartesi - 15:45
Yer: MERSİN ÜNİVERSİTESİ YENİŞEHİR KAMPÜSÜ İSTEMİHAN TALAY KONFERANS SALONU

SONUÇ BİLDİRGESİ

Tarım Makinaları Sempozyum ve Sergisi 23-24 Kasım 2001 tarihlerinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İçel Şubesi yürütücülüğünde Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü İstemihan Talay Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Sempozyum 20 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiştir. Sempozyum boyunca toplam 4 oturumda 11 bildiri sunulmuş ve bir panel gerçekleştirilmiştir. Sempozyum; 260‘ı aşkın uzman, mühendis, teknik eleman, üretici üniversite öğrencisi ve ilgililer tarafından izlenmiştir. Oturumlarda Tarım makinaları alanında bilimsel ve teknik gelişmeler, sektörde AR-GE kapsamlı yapılan çalışmaların tanıtıldığı sektörel yenilik, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı özgün bildiriler sunulmuştur. Panelde ise "Tarım Politikalarının Ülkemiz Tarım Makinaları Sektörüne Etkisi" konusu tüm ayrıntıları ile, bakanlık, oda, üniversite, sektör temsilcilerince tartışılmış; görüş ve öneriler paylaşılmıştır.

Sempozyum sonucunda sempozyum katılımcıları aşağıdaki konuları kamuoyuna duyurulmasını karar altına almıştır.

IMF ve Dünya Bankası politikalarına dayanan ülkemizde tarım sektörünü daraltmayı, hedefleyen tarıma ilişkin destekleme kurumlarının özelleştirilmesi, işlevsizleştirilmesi ve tasfiyesine yönelik program ve uygulamalara son verilmelidir. Tarım sektörümüzün lokomotifi niteliğindeki tütün ve pancar üretimini ülkemizde bitirmeyi hedefleyen 2000-2002 istikrar programında yer verilen tütün yasası, şeker yasası ve benzeri yasal düzenlemelere karşı durulmalıdır.

Tarımın başta sanayi olmak üzere diğer sektörlerle organik bütünlüğünü gözeten, sektörün uluslar arası rekabet edebilirlik düzeyini yükseltmeyi öngören, sektörde doğal dengeleri bozmayan, çevreye uyumlu ve kaliteli ürünü hedefleyen, çiftçinin net gelir artışını, yaptığı işten doyum almasını sağlayan, böylelikle kırsal kesimden göç nedenlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen Ulusal Tarım Politikası ve buna bağlı kısa, orta, uzun erimli planlamalar yapılmalıdır.

Tarım Sektörü ile Traktör ve Tarım Makinaları İmalat Sektörü birbirini bütünleyen sektörlerdir. Tarım Makinaları İmalat Sektörünün geleceği tarım sektörüne ve gelişimine doğrudan bağlıdır. Sektörün nitelik ve nicelik yönleriyle sağlıklı bir yapıya ulaştırılması gerekmektedir. Bunun için gerek yurt içinde bölgeler bazında gerekse yurt dışında ülkeler bazında arz ve talep durumunun yakından izlenmesi gerekmektedir. Sektörde yer alan firmalar değişim ve gelişmelere bağlı olar uyum gösterme yeteneği kazandırmak, alt yapı, AR-GE desteği vermek gerekmektedir. Bu konuda başta ilgili bakanlıklar (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) arasında, bağlı ve ilgili kuruluşlar KOSGEB, TSE TÜRKAK, TABİTAK ve Üniversitelerin ilgili bölümleri arasında koordinasyon sağlanmalı, bu kuruluşların öncülüğünde sektöre altyapı ve hizmet desteği verilmelidir.

Ülkemizde özellikle küçük ve orta boy işletmeler geleneksel üretim yöntemlerinden çağdaş üretim yöntemlerine geçişte, önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Tarım sektörü ve tarım makinaları sektörünün gelişiminde doğrudan Gelir Desteği uygulaması yerine; üreticilere rekabet gücü kazandıracak ürün ve alanlarda destek sağlanmalıdır.

Ülkemizde küçük arazilerle çok az yatırımlarla üretim gerçekleştirme olanağı yaratan modern seracılık uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. Çok meslek disiplinini ilgilendiren seracılık alanında topraksız tarım, ısıtma ve benzeri sorunların çözümünde üniversite, sanayi ve meslek odalarının işbirliği ve desteği ile üreticinin bilgilendirilmesi yönünde girişimler arttırılmalıdır.

Tarımsal üretimde tarım makinaları giderlerinin büyüklüğü dikkate alınarak işletmelerdeki makina parklarının bilinçli oluşturulmasına gereksinim vardır. Bu amaçla işletmelerin arazi varlığı, üretim deseni, toprak özelliği, iklim özellikleri dikkate alınarak mekanizasyon planları yapılmalıdır. Tarım sektöründe tarım makinaları yatırımlarının önemli ağırlığının traktör yatırımları olduğu gözetilerek sağlıklı mekanizasyon planlaması amacına yönelik olar; 10-30 KW İLE 60 KW ve üstü güç gruplarında traktör üretimi ve kullanılması özendirilmelidir.

Ülkemizde traktör imalat sektöründe 2 büyük kuruluş ve tarım makinaları imalat sektöründe ise ülke geneline yayılmış 10007in üzerinde işletme bulunmaktadır. Sektörde yer alan tarım makinaları işletmelerinin %76‘sında 10 kişiden daha az kişinin çalışmakta olduğu gözetilerek verimliliğin ve üretim kalitesinin artırılması amacıyla işletmelerde kendini sürekli yenileyen, bilgili ve deneyimli mühendis ve teknik elemanlarını istihdamı özendirilmelidir.

Tarım Makinaları Senpozyumu ve Sergisini, Çağdaş, Demokratik, Saniyeleşen, Üreten bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancıyla yukarıdaki istemlerimizin yaşama geçirilmesinin takipçisi olacağımızı bildiririz.