İLETİM TEKNOLOJİLERİ KONGRE VE SERGİSİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 10 Ekim 2003 Cuma - 14:45 - 11 Ekim 2003 Cumartesi - 14:45
Yer: İSTANBUL

SONUÇ BİLDİRGESİ

İletim Teknolojileri Kongresi ve Sergisi TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yürütücülüğünde 15-18 Ekim tarihlerinde DSİ İstanbul 14. Bölge Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Kongre‘de 6 oturumda sunulan 18 bildiri, 2 panel oturumunda yapılan tartışmalar sonucunda oluşturulan sonuç bildirgesini kamuoyuna sunuyoruz Günümüzde, özellikle endüstriyel faaliyetlerin tümünde ve yaşamımızın önemli bir bölümünde iletim teknolojileri büyük bir yer tutmaktadır. Şantiyeler, fabrikalar, depolar, konutlar vb. yerlerde taşımada, kaldırma ve iletme makinaları yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sanayileşmenin artmasına koşut olarak bu taşımanın güvenli ve ekonomik olması öne çıkmış, enerji kullanımında sağladığı ekonomiklik ve konfor yeni teknolojik gelişmelere yol açmıştır.

Sektörde standartlara uygun üretim, haksız rekabet, AB Uyum Süreci, standartların uyumlaştırılması gibi konularda büyük bir dağınıklığın yaşandığı Kongre‘de ortaya konmuştur.

İnsanların can güvenliğini birinci derecede ilgilendiren, standartlara uygunluk yanında üretim ve kullanım aşamasında denetimin arttırılması gerekliliği öne çıkmaktadır. Kongre‘de gerek üretici firmalar gerekse mühendisler ve bilim insanları tarafından TSE, Sanayi Bakanlığı, Meslek Odaları ve ilgili diğer kuruluşların denetimlerinin yaygınlaştırılarak, daha titiz bir şekilde yapılmasının gerek güvenlik gerekse haksız rekabeti önlemek bakımından önemi vurgulanmıştır.

Yine Kongre‘de önemle vurgulanan diğer bir husus, sektörde yaşanan dağınıklığın, ilgili tüm kesimlerin (Sanayici, Üniversite, Meslek Odaları, Kamu Kuruluşları,Sektör dernekleri) bilgiyi paylaşma ekseninde işbirliği yaparak sorunları çözmeye çalışmasının ülke sanayisinin gelişimi bakımından önemli olduğudur.

Bu değerlendirmeler ışığında oluşan önerilerimiz aşağıdadır:

1- Vinç imalatında, kalitenin yükseltilmesi için ürünlerin TSE, FEM, DIN, CMAA ve benzeri standartlara uygunluğun sağlanmalıdır.

2- Konveyör sistemlerinin tasarımlarında ergonomi ve iş güvenliği bakımından gerekli kriterlere uygunluk sağlanmalıdır.

3- Ülkemizde İletim makinaları üretimi yapan firmalar, araştırma geliştirmeye çok az ya da hiç pay ayıramamaktadır. Bu nedenle sektördeki KOBİ‘ler, teknolojik düzeylerinin yükseltilmesi açısından desteklenmelidir.

4- Mal iletiminin güvenli ve ekonomik olarak gerçekleşmesi için, kullanacak makina tiplerinin uygun seçilmesi ve kapasitelerinin doğru hesaplanması önemlidir.

5- İletim Makinaları endüstrisinin yaygınlığı ve önemine karşın, üniversitelerimizde ve ara eleman yetiştiren okullarımızın eğitim programlarında, bu disipline yeterince yer verilmemekte; bazılarında seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde ve meslek liselerinde, iletim makinalarına yönelik derslere daha fazla yer verilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

6- Asansörlerle ilgili olarak; Makina Mühendisleri Odasınca yürütülen meslek içi eğitim çalışmaları çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmaların niteliği yükseltilip, seminerler, paneller vb. etkinliklerle zenginleştirerek sürdürülmelidir.

7- Asansör yönetmeliğine göre 15 Ağustos 2004 tarihinden itibaren, asansörlerin CE işaretini taşımasının zorunluluğunu dikkate alarak asansör sektöründe ürün ve hizmet üreten, başta küçük ve orta boy işletmeler olmak üzere tüm sanayi kuruluşlarının AB teknik mevzuatına uyum ve belgelendirme çalışmalarının hızlandırılması ve ekonomikleştirilmesi amacıyla, Makina Mühendisleri Odası‘nın Onaylanmış Kuruluş olma başvurusunun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ivedilikle sonuçlandırılmalıdır.

8- 15 Şubat 2003 tarihli yönetmeliğinin önemli bir eksikliği olarak görülen; asansör sektöründe ürün ve hizmet üreten firmalarda en az bir makina mühendisi ve bir elektrik mühendisinin çalışmasının zorunlu hale getirilmesi, TMMOB‘ye bağlı ilgili meslek odalarınca, mesleki yeterliliğinin belgelendirilmesi ve ilgili oda tarafından sicil kayıtlarının tutulmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

9- AB Teknik Mevzuatı uyum süreci içersinde, ulusal mevzuatın uyumlulaştırılması çalışmasının ülkemiz Sanayisinin koşulları da dikkate alınarak, ivedi olarak tamamlanması gerekmektedir.

10- AB Teknik Mevzuatına uyumla gelecek yeni şartlar konusunda sektörün ve kamuoyunun bilgilendirilmesi yönünde çalışmalara ağırlık verilmelidir.

11- Asansör yönetmeliği uyarınca Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası; bazı belediyelerle protokoller yapmıştır. Yapılan yıllık periyodik denetimler sonucunda, mevcut asansörlerde imalat ve montajdan, yetersiz bakım ve işletmeden kaynaklanan olumsuzlukların oranının oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Asansörlerin bakımının yetkin firmalarca yapılması sağlanmalıdır. İlgili kamu kuruluşların, yerel yönetimlerin, asansör periyodik kontrollerinin düzenli olarak yaptırılması konusunda daha duyarlı olmaları halkın can güvenliği açısından bir zorunluluktur.

12- Asansör yönetmeliğinde, halen kullanılmakta olan asansörlere ilişkin bir yaptırım bulunmamaktadır. Yeni yapılan asansörlerde uygulanmakta olan güvenlik kriterlerinin, kullanımda olan asansörlere de uygulanması yönünde düzenleme yapılmalıdır.

13- Sektörle ilgili sorunların çözümünde; bilginin paylaşılmasına önem verilmeli, sanayi, üniversite, ilgili kamu kuruluşları (Sanayi Bakanlığı, TSE, Bayındırlık Bakanlığı) sektör dernekleri ve Makina Mühendisleri Odası işbirliği içerisinde çalışmalıdırlar.

Bu anlamda, İletim Teknolojileri Kongre ve Sergisi önemli bir başlangıç olarak görülmektedir.

18 EKİM 2003
İSTANBUL