II. İŞ MAKİNALARI SEMPOZYUMU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 29 Eylül 2005 Perşembe - 15:00 - 01 Ekim 2005 Cumartesi - 15:00
Yer: İTÜ AYAZAĞA YERLEŞKESİ SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ İSTANBUL

SONUÇ BİLDİRGESİ

Makina Mühendisleri Odası adına Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Kartal Temsilciliği sekreteryalığında; İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi‘nde 29 Eylül-1 Ekim 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen "II. İş Makinaları Sempozyumu ve Sergisi-2005"de iş makinalarına ait sınıflama ve sayısal veriler, iş makinaları sektörünün nicel ve nitel özelikleri, iş makinaları parkı ve oluşumu kriterleri, 2. el satışları, stok ürünler ve stoklama kriterleri, iş makinaları eğitimi ve eğitim ihtiyacı, iş makinaları mevzuatı, iş makinaları ve çevre ile tünel kazıma, demiryolu yapım makinaları ve özel amaçlı makinalara ait teknik detayları konularında 8 oturumda 31 bildiri sunulmuştur. Ayrıca, "İş Makinaları Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri" paneli ile Sempozyumu değerlendirmeye yönelik forumun yanı sıra Türkiye İş Makinaları Anketi yapılmıştır. II. İş Makinaları Sempozyumu 2005‘te sunulan bildiriler ve yapılan tartışmalar ve Anket sonucu ortaya çıkan bulguların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal alanda gelişmesini sağlamak için zorunlu olan yol, su-elektrik, baraj, köprü, iletişim ağları, sanayi ve evsel atıklar için alt yapı ve bu altyapı üzerine kurulacak olan yerleşim alanları ile bu alanların içinde bulunan sosyal hizmet ve sanayi yapıları, ekonomik girdi sağlayacak yeraltı ve yerüstü madenlerinin işletilmesi ve taşınmasında iş makinaları, birinci dereceden rol oynamaktadır.

İş makinaları bir ülkenin alt ve üst yapısının imarında, ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde önemli katkılar sağlayan üretim araçlarıdır. Bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesini, sahip olduğu iş makinaları sayısının türü, kapasitesi, niteliği ve ekonomikliği ile de ölçmek mümkündür.

İş makinaları sektörünün bu öneminden hareketle;
1. Devletin uyguladığı yanlış teşvik politikaları, makina yaşının yanlış tespiti sonucu, ileri teknoloji sahibi gelişmiş ülkelerden, verimi ve rekabeti düşük çok sayıda iş makinası ithal edilerek, ülkemiz iş makinaları hurdalığına dönüştürülmektedir.
Ülkemizin; ikinci el iş makinaları hurdalığına dönüşmemesi, yerli imalat ve buna bağlı olarak yan sanayinin güçlendirilmesi için devletin uyguladığı teşvik politikaları gözden geçirilmeli, ülkemizde rekabet gücü yüksek ve istihdama yönelik politikalar teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
2. Ülkemizde bulunan iş makinalarının sağlıklı bir envanteri bulunmamaktadır. Özel sektör ve kamu sektörünün ayrı ayrı olmak üzere iş makinaları envanteri çıkarılmalı, bu envanter için önce temel kıstaslar belirlenmeli ve bu kıstaslara göre çalışma yapılmalıdır. Bunun için de; Makina Mühendisleri Odası tarafından çalışması yapılan ve sektörün önünü açacak olan anket çalışmamız bir başlangıç niteliğinde kabul edilmeli, konunun taraflarınca da sahiplenilerek geliştirilmeli ve sonuçlandırılmalıdır. Yapılacak olan bu envanter çalışmasına yedek parça stokları da dahil edilmelidir.
3. İş makinaları sektöründe yeni ürün geliştirme faaliyetlerini yürütecek Mühendislik Birimlerinin yetersiz olduğu, büyük bir kısmında mühendis ve uzman eleman çalıştırılmadığı, akademik projelerin yetersiz olduğu, ileri teknoloji kullanılmadığı, kalite ve standartlara uyum sağlanmadığı, konusunda iyi eğitim almış, işgücü istihdamını sağlayacak hizmet içi eğitimin önemsenmediği görülmektedir. İş makinaları üretimi yapan firmaların büyük bir kısmının KOBİ olduğu gerçeğinden hareket ederek; yeni ürün geliştirme faaliyetlerini yürütecek mühendislerin istihdamını sağlayacak tedbirler alınmalı ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
4. Her sektörde olduğu gibi iş makinaları sektöründe de İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik gerekli tedbirler yeterince alınmadığı için her gün onlarca iş kazası ve meslek hastalıklarıyla karşılaşılmaktadır. Gelişen teknolojiye bağlı olarak meslek hastalıklarını önleyici ve iş güvenliğini sağlayıcı gerekli tedbirler mutlaka alınmalı, iş yerlerinde İş Güvenliği Mühendisi bulundurulması için gerekli yasal düzenlemeler ülke koşulları göz önüne alınarak yapılmalı ve denetlenmelidir.
5. Çevre kirliliğini önlemek ve farklı uygulamaları ortadan kaldırmak için Oda-Sektör-Üniversite işbirliğiyle ilgili birimlerin katıldığı ortak bir platform oluşturulmalı, konuya ilişkin çözüm önerileri geliştirmeli, yasal mevzuatlar günümüz koşullarına uygun hale getirilmeli ve takip edilmelidir.
6. Sektörde katma değer, AR-GE ile yaratılmaktadır. Bunun için de firmaların uluslararası rekabet gücü kazanmaları gerekmektedir. AR-GE faaliyetlerinin gelişmesine olanak sağlamak, teknolojik etkileşimi sağlamak, üniversitelerin Makina Mühendisliği bölümlerine bağlı araştırma ve laboratuvar birimleri ile endüstriyel tasarım ve analiz çalışmalarından yararlanmak için Oda-Üniversite-Sanayi işbirliği kurulmalı ve geliştirilmelidir.
7. Firmalarda teknik donanımlı işgücünün yanı sıra, ulusal ve uluslararası mevzuatı (kambiyo, gümrük, dış ticaret vb.) bilen, ürünlerini tanıtan ve pazarlayan nitelikli işgücünün istihdamı için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
8. Sektörde kullanma, bakım ve tamir işlerinde eğitimsiz, vasıfsız personel kullanan, eğitimin bir angarya, bir külfet olarak görülmesi anlayışı aşılmalı; eğitimli, vasıflı ve Oda-Sektör işbirliği ile eğitimi ön plana alan ve sürekliliği sağlanacak çalışmalar planlanmalıdır. Eğitimin kalitesi açısından yasal kurumlar dışında gelişigüzel verilen eğitimler önlenmelidir.
9. Ülke genelinde satış sonrası hizmetler, yaygın servis ağları kurularak verilmeli, bu hizmetlerde makina mühendisi istihdamını sağlayan gerekli tedbirler alınmalıdır.
10. İş makinalarının tescili konusunda Makina Mühendisleri Odası‘nın faaliyetleri arasına giren konularda görevlendirilecek bilirkişilerin seçiminde; Oda tarafından eğitilerek belgelendirilmiş uzman üyelerinden yararlanılmalı, bilirkişinin MMO‘dan istenmesi konusunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
11. Planlama geleneğinin kaldırılması ile iş makinaları sektöründe; makina parkının yeterince oluşturulmaması, zamanında yenilenmemesi, yedek parça stokunun doğru olarak belirlenmemesi ve hatalı personel politikalarından dolayı planlama yapılamamaktadır. Sektör, planlama geleneğini sağlayacak gerekli çalışmaları ve tedbirleri mutlaka almalıdır.
12. İş Makinaları sektöründe; satış sonrası hizmetler yeterli düzeyde değildir. Satış sonrası hizmetler, ülke genelinde yaygın servis ağları kurularak verilmeli, satış sonrası servis hizmetlerinde makina mühendisi istihdamını sağlayacak bilinç oluşturulmalı ve tedbirler alınmalıdır.
13. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‘nca Makina Teknik Komitesi ve Araç Teknik Komitesi gibi meslek disiplinimizi çok yakından ilgilendiren komisyonlarda, diğer tarafların yanı sıra Makina Mühendisleri Odası‘nın da yer alması mutlaka sağlanmalıdır.
14. İş makinaları sektöründe işletme giderlerinin azaltılması ve makina verimliliğinin artırılması amacıyla; atölye, ikmal, etüt, eğitim ve işletme hizmetlerini planlayıcı gerekli tedbirler alınmalıdır.
15. Sektörde ortak dil birliğini oluşturmayı amaçlayan ve Makina Mühendisleri Odası tarafından taslak olarak hazırlanan "İş Makinaları Teknik Terimler Sözlüğü", başta iş makinaları sektörü olmak üzere, üniversitelerimizin, konu ile ilgili meslek odalarımızın ve sektöre yönelik çalışmalar yapan uzman kişilerin katkılarıyla en kısa zamanda son şekli verilerek sektörün hizmetine sunulmalıdır.

TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI