I. ULUSAL İKLİMLENDİRME KONGRESİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 02 Şubat 2005 Çarşamba - 11:45 - 05 Şubat 2005 Cumartesi - 11:45
Yer: ANTALYA

SONUÇ BİLDİRGESİ

Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi (İklim 2005) 25-26-27 Şubat 2005 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası adına Antalya Şubesi sekreteryalığında Cam Piramit‘te gerçekleştirilmiştir. Sempozyum boyunca toplam sekiz oturumda yirmi sekiz adet bildiri sunulmuştur. Sempozyum kapsamı içinde "İklimlendirme (soğutma-ısıtma-havalandırma) sistemlerinde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve enerji tasarrufu" konulu ve ilgili kesimlerin katıldığı bir panel gerçekleştirilmiştir. Sempozyum süresince 117 kayıtlı delege olmak üzere 2.000‘i aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi sempozyumu izlemiş ve sergi alanında 75 firma sergi açarak 20.000 kişi ziyaret etmiştir.

Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi‘nde (İklim 2005) sunulan bildiriler, yapılan tartışmalar ve paneldeki görüş ve öneriler göz önüne alınarak aşağıdaki sempozyum sonuçlarının kamuoyuna açıklanması kararlaştırılmıştır.

· Mesleki denetimin olmazsa olmaz koşulunun "Uzmanlık ve belgelendirme" olduğu bilinmelidir. Bu anlamda meslek odalarının kuruluş yasalarının verdiği görev çerçevesinde, kamu yararına, kamu adına sürdürdüğü üretim ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, mesleki denetim hizmetlerinin önündeki yerel ve merkezi siyasi iktidarlarca konulan tüm engeller ve sınırlamalar kaldırılmalıdır

· Ülkemiz tesisat ürün ve malzemeleri açısından bir ithalat cenneti haline gelmiştir. Sektöre hizmet veren firmaların %94 KOBİ niteliğindeki firmalardır. Sektördeki ihracatın ithalatı karşılama oranı %20 civarındadır. Yerli üretimin ulusal ve uluslararası rekabet ortamında etkinliğinin artırılması için AR-GE ve yüksek üretim teknolojilerine yönelik yatırımlara destek verilmesi devlet politikası haline getirilmelidir.

· Yerli imalatta yerli ürün kullanma oranı % 52‘dir. Yerli imalatta kapasite kullanımı ise % 72‘dir. Ulusal Sanayi Politikalarımızın olmamasından dolayı, firmalarımız yüksek oranda ithalata yönelmektedir. Sektörün pazar hacmi bir milyar dört yüz milyon civarındadır. Bu iç pazar talebini dokuz yüz on milyon dolara (% 65‘i) ithal ürünlerle karşılanmaktadır. Ülkemizde iklimlendirmeye yönelik üretim kararlı bir gelişme çizgisi göstermemiştir. Planlı sanayi politikalarının olmaması, ekonomik krizler, tutarsız ihracat ve ithalat politikaları, yatırım malları ithalatında korumacılık faktörüne öncelik verilmemesi ve yatırımlarda sektöre öncelik tanınmaması başlıca nedenleridir.

· Mesleğimizin ve Odamızın geleceğini belirleyen en önemli etken üniversitelerimizde verilen mühendislik eğitimidir. Mesleğimizin geleceğini belirleyen mühendislik eğitim ve öğretime programlanırken üniversitelerimizin eğitiminin her aşamasında TMMOB‘nin görüşleri alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki, üniversitelerimizin yetiştirdiği mühendis ve mimarları istihdam eden ve istihdam edilmesi için öneriler sunan mesleki faaliyetleri destekleyen, mesleki bilgilerinin geliştirilmesi için etkinlikler ortaya koyan TMMOB ve bağlı odalardır. Makina Mühendisleri Odası ilgili bölümlerde verilen eğitim ve öğretimin hakem ve denetleyicisi olmalıdır.

· Makina Mühendisleri Odası‘nın "Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği" kapsamında gerçekleştirdiği MİEM çalışmaları geliştirilerek sürdürmelidir. Bu çalışmalarda üniversitelerin ve tesisat sektörünün desteği arttırılmalıdır.

· Sektörün ilgi sahasındaki, insan sağlığı ve yaşamı ile bire bir ilgili hastahanelerimizin, yoğun bakım ünitelerinin, karantina odalarının ve ameliyathanelerin hijyenik klima ve soğutma sistemlerinin nasıl olması gerektiği hakkında yasalarımızdaki yönetmelik ve denetim boşluğu acilen giderilmelidir. Makina Mühendisleri Odası bu konu ile ilgili mesleki denetim (Kamusal denetim) yapmaya hazırdır. Bu alandaki yasal boşluklar bir an önce giderilmelidir.

· Soğutma sistemlerinde kullanılan ve ozon tabakasına zarar vererek yaşam kalitesini düşüren, zararlı çevresel etkilere sahip küresel ısınmaya neden olarak Dünyamıza zarar veren kloroflorokarbon (CFC) ve hidrokloroflorokarbon (HCFC)‘lu soğutucu akışkanların kullanılmaması için uluslar arası anlaşmalara imza atan ülkemizin, bu anlaşmaların gereklerine uygun hareket etmesi ve sektörün de söz konusu soğutucu akışkanları ivedilikle terk etmesi insan olmanın da bir gereğidir.

· İklimlendirme projelerinin minimum maliyet ve maksimum faydanın esas alınarak yapılması enerji ekonomisi bakımından da, maksimum fayda sağlayacaktır.

· Projeci, uygulayıcı ve teknik uygulama sorumluluğu vasıflarını taşıyan meslektaşlarımızın kullanacakları cihazların satış sonrası bakım-onarım, servis hizmetlerinin verilmesi gerekliliğini göz önüne alarak tesisler oluşturulmalıdır.

· AB Teknik mevzuatı uyumu çerçevesinde üretici firmalarımız yurt içine de ürün arz etmek için belgelendirme hizmetlerini AB test ve belgelendirme kuruluşlarına yaptırmak zorunda kalmaktadırlar. Bu konudaki mühendislik hizmetleri yurt dışından satın alınmakta, ulusal kalite değerlendirme kuruluşlarımızın oluşturulması tek yanlı olarak engellenmektedir. Makina Mühendisleri Odasının iklimlendirme sektörünü yakından ilgilendiren makine emniyet direktifi, basit basınçlı kaplar, gaz yakan cihazlar, sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su kazanları ve basınçlı ekipmanlar konusunda onaylanmış kuruluş olmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‘na yapmış olduğu başvurular ivedilikle sonuçlandırılmalı ve desteklenmelidir.

· Ülkemizde bina mekanik tesisatlarının; sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı, iklimlendirme tesisatı, yangın vb. uygulama projelerine uygun olarak yapılmasını denetleme ve yapı kullanım izinlerini verme yetkisi, yürürlükteki yasalarla yapı denetim kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve mücavir alan sınırları dışında valiliklere verilmiştir. Ancak bu süreçlerde meslek odalarının dışlanması nedeniyle, bütünlüklü bir denetim yapılamamaktadır. Bunun sonucunu da, bedelini depremlerde de gördüğümüz üzere çok ağır sonuçlarla yaşamaktayız. Binalarda tesisat hizmetlerinin bilimsel teknik esaslara, sağlık kurallarına uygun olarak yapılması güvenli, çağdaş konutlar için yerel ve merkezi yönetimler ile meslek odalarının koordinasyon içerisinde çalışabilmesi için, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. İmar Yasası ve Yapı Denetim Yasası yeniden düzenlenmelidir.

Ülkemiz insanının çağdaş, planlı, sağlıklı, güvenli, üretkenlik koşullarında yaşaması amacını güden, yaşam kalitesini arttıran, bunun teknolojik ve sosyal gereklerini tartışmayı, turizm, inşaat, otomotiv, tarım, sağlık, ameliyathane vb. birçok alanda yoğun olarak kullanılan iklimlendirme sistemleri hakkında konunun değişik boyutlarıyla incelenmesi ve tartışılması amacını güden Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi‘nin (İKLİM 2005) gerçekleşmesi için destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi‘nin niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik, sanayileşen, üreten bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancıyla yaşama geçirilmesinin takipçisi olacağımızı Kamuoyuna bildiririz.

27 Şubat 2005
SEMPOZYUM DELEGASYONU