I. SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE MESLEKİ DENETİM KURULTAYI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 31 Mart 2007 Cumartesi - 10:45 - 31 Mart 2007 Cumartesi - 10:45
Yer: DEDEMAN OTEL ANKARA

I. SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE MESLEKİ DENETİM KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Kurultayı, 2006 yılının Ekim ayından başlayarak kurultay tarihine kadar 18 Şubemizin etkinlik alanında gerçekleştirdiği yerel kurultayların ardından, 31 Mart 2007 tarihinde yerel kurultaylardan seçilerek gelen toplam 220 delegenin katılımıyla Dedeman Otel Ankara‘da yapıldı.

Kurultay gündemi doğrultusunda gerçekleştirilen seçim sonucunda Kurultay Divan Kurulu:

Başkan : Ali PERİ
Başkan Yardımcıları : Faruk SEVİM, İlhami TEZGELEN
Yazman Üyeler : Ümit BÜYÜKEŞMELİ, Hüseyin ÖKÜNÇ

delegelerin katılımıyla oluşturuldu.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz‘ın açılış konuşmasının ardından, Kurultay Düzenleme Kurulu ve Yürütme Kurulu‘nca hazırlanan "TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Hizmetleri Mevcut Durum Analiz Raporu" MMO Denizli Şube delegesi Fatih Yaşa tarafından sunuldu.

Kurultayda ayrıca, Şubelerde gerçekleştirilen yerel kurultayların sonuç bildirgeleri Şubelerce belirlenen delegeler tarafından ayrı ayrı ve özet olarak sunuldu.

Kurultayın öğleden sonra ikinci oturumu olarak düzenlenen forumda 40 delege söz alarak gündeme ilişkin görüş ve önerilerde bulundu. Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamına giren, özelde mekanik tesisat, asansör, araç imal tadil montaj konuları başta olmak üzere, genel olarak mühendislik hizmetlerinin toplum yararı gözetilerek, bilim ve tekniğin gereklerine, yasal kurallara, mesleki davranış ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı. Üyeler arasında haksız rekabetin önlenmesi ve tüketicinin korunmasını sağlamak üzere, mesleki denetimin kamusal bir görev olarak Odamızın temel amaçlarından biri olduğu saptamasından hareketle; toplumun güvenliği, sağlığı ve gönenci bakımından gerekli olan yasal düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerin oluşturulması, bu görüş ve önerilerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması forumun genel çerçevesini oluşturmuştur.

Kurultay sonucunda delegelerin eğilimiyle belirlenen aşağıdaki tespit ve önerilerin;

1. Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetlerinin sonucunda elde edilen ürünlerin işletme bakım süreçlerini de kapsayacak biçimde toplum yararı gözetilerek uzman üyelerimiz tarafından gerçekleştirilmesi amacıyla, bu ürünlerin bilim ve tekniğin gereklerine ve yasal kurallara uygunluğunun denetlenmesinin Odamızın temel görevleri arasında yer aldığı bir kez daha vurgulanmıştır.

2. Serbest müşavir ve mühendislik hizmetlerinin uygulama konularının ve buna bağlı olarak meslektaşlarımızın çalışma alanlarının gelişmiş ülkelere göre istenilen düzeyde olmadığı tespiti yapılmıştır. Bu tespit beraberinde planlı, sağlıklı, konforlu, verimli, güvenli, kentleşme, sanayileşme temel hedeflerinin yaşama geçirilmesi, toplumsal gereksinimlerin kamu yararı esas alınarak gerçekleştirilmesi için SMMH kapsamına giren çalışma alanlarının artırılması gerekliliği belirtilmiştir. Bu kapsamda mekanik tesisat AİTM, asansör, ölçü aletleri, enerji vb. konularda Odamızca sürdürülen yasal mevzuat çalışmalarının sonuçlandırılması yönündeki girişimlere tüm üyelerimizin destek olması gerektiği vurgulanmıştır.

3. İmar kanunu, yapı denetim kanunu ile bu kanunların uygulama usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliklerin önemli eksikliklerinin yanısıra, mevcut haliyle mevzuat karmaşasına da yol açtığı tespiti yapılarak; TBMM gündeminde yer alan Yapı Kanunu Taslağının, tasarım, uygulama, ve denetim süreçlerini bütünsel olarak değerlendirip, bu süreçlerde ilgili meslek odalarının etkinliğini artıracak, mesleki sorumluluk sigortasını kapsayacak ve her yönüyle projesine uygun yapı yapılmasını sağlayacak şekilde mevzuatın tek bir çatı altında toplamasının sağlanması konusunda Odamızın yasa hazırlık sürecine müdahil olması gerektiği vurgulanmıştır.

4. SMMH kapsamına giren hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla;

a. Odamızca hizmetlere ilişkin asgari uygulama standartlarının tespit edilmesi ve uygulanmasının sağlanması,

b. Gelişen teknolojilere ve mevzuat değişikliklerine bağlı olarak üyelerin meslek içi sürekli eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, uzmanlık belgelerinin geçerliliğinde meslek içi eğitimlere katılımı esas alan ölçme ve değerlendirme sisteminin Odamızca kurulması ve işletilmesi,

c. Üyeler arasında haksız rekabetin önlenmesi, bilim ve tekniğin gereklerine ve yasal düzenlemelere uygun gerçekleştirilen hizmetlerin karşılığının hakkaniyetle üyelerimizce alınmasının sağlanması amacıyla, her bir uzman mühendise karşılık gelecek şekilde Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinin Yetki ve Sorumluluk alt başlıklı 4. maddesinde belirtilen yetki sorumluluk kademe ve sınırlarına ilişkin uygulama esas ve usullerinin belirlenerek anılan yönetmeliğe yansıtılması konusunda Oda Yönetim Kurulunca çalışma yapılması,

d. Üyelerimizin mesleki gelişimlerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik destekleyici ve tamamlayıcı eğitim ve etkinliklerin ücretsiz olarak düzenlenmesi,

5. Makina Mühendisleri tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin ve bu hizmetlerin gerçekleşmesinden doğan sorumlulukların toplumu, doğayı, çağımızı ve geleceğimizi doğrudan etkilediği tespitiyle; bu hizmetlerin tüm şube, temsilcilik ve mesleki denetim bürolarımızda aynı standartta,TMMOB Mesleki Davranış ilkelerine uygun, haksız rekabeti önleyecek şekilde ülke genelinde etkin ve yaygın olarak gerçekleştirilmesi amacıyla mesleki denetim uygulamalarının düzenlenmesi,

a. Mesleki denetim çalışmalarının kamu yararını esas alan sağlıklı, güvenli ve hizmet kalitesini artırıcı şekilde gerçekleştirilmesi konusunda yerel yönetimlerde uzman makina mühendislerinin çalıştırılması ve bu mühendislerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik Odamızca ücretsiz eğitimler düzenlenmesi konusunda ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimler nezdinde girişimlerde bulunulması,

b. TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapı üretim sürecinde proje müellifi ve teknik uygulama sorumlusu olarak görev alan mimar, inşaat, makina ve elektrik mühendislerinin ortak mesleki denetim uygulamalarını (OMDU) gerçekleştirmesi ve Odalar arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Oda Yönetim Kurulu‘nca TMMOB nezdinde girişimlerde bulunulması,

c. Makina Mühendisleri Odası‘nın tüm birimlerinde yürütülen mesleki denetim hizmetlerinde uygulama birliğinin sağlanması için başlatılan çalışmaların Oda Yönetim Kurulunca sonuçlandırılması,

d. Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında ülke genelinde sürdürülmekte olan mekanik tesisat uygulamalarındaki farklılıkların ve hatalı uygulamaların giderilmesi için; endüstiyel ve evsel doğal gaz dönüşüm teknik şartnamelerinin ülke genelinde tek tip haline getirilmesi ve bu hizmetlerin yerine getirilmesinde Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi ve her proje için Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi‘nin aranması için başlatılan yasal düzenleme çalışmalarının sonuçlandırılması,

6. Araçların LPG ye dönüşümü uygulamalarında Kasım 2006 da yayınlanan TSE 12664-1 standardının montaj servislerinde makina mühendisi bulundurma ve dönüşüm yapan yerlerin Makina Mühendisleri Odası‘ndan Büro Tescil Belgesi alması zorunluluğunu ortadan kaldırdığı tespiti yapılarak bunun haksız rekabeti körükleyeceği, teknik ve idari mevzuat dışı uygulamalara neden olacağı ve böylece halkımızın can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılacağı gündeme taşınarak, söz konusu standardın servislerde mühendislerin çalışmasını ve servisler için Büro Tescil Belgesi alınmasını zorunlu kılacak şekilde yeniden düzenlenmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde sürdürülen girişimlerin sonuçlandırılması,

7. Odamızca hazırlıkları tamamlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği‘nin, bakım ve montaj yapan firmaların Serbest Müşavirlik Büro Tescil Belgesine sahip olmasını sağlamak üzere ivedilikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanması yönündeki girişimlerin sonuçlandırılması,

8. Odamızca hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sunulan Sıcak Su Kazanlarının Tesis İşletme Bakım Yönetmeliği‘nin, tesis montaj ve bakımlarını gerçekleştiren firmaların Serbest Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri Büro Tescil Belgesine sahip olmasını sağlamak suretiyle yönetmeliğin ivedilikle yayınlanması yönündeki girişimlerin sonuçlandırılması,

9. MMO Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümlerine göre asgari ücret belirlenmesinde kullanılan parametrelerin mekanik tesisat alanındaki ürün ve hizmet üretimine ilişkin tasarım ve uygulama süreçlerindeki gelişmeler, Odalar arası ortak mesleki denetim uygulamaları (OMDU) gözetilerek yeniden düzenlenmesi konusunda ivedilikle çalışma yapılması,

10. Kamu kurumlarına ait yapılar ile, Organize Sanayi ve Serbest Bölgelerde gerçekleştirilen yapıların proje tasarım ve yapım süreçlerinde mesleki denetim uygulamasının getirilmesi için ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması,

11. Odamız Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında, mesleki yeterliliğin belgelendirilmesi sürecinde ön şart durumundaki 1 yıl staj süresinin genç meslektaşlarımızca en iyi şekilde değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla, staj süresince genç meslektaşlarımızın gelişimine yönelik bilgi ve beceri sürecinin Odamızca yakından takip edilmesi, staj yeri sıkıntısının önüne geçilebilmesi amacıyla, belli büyüklükteki SMM bürolarının zorunlu stajyer çalıştırmalarının sağlanması,

için çalışma yapılmak üzere Oda Yönetim Kuruluna önerilmesine karar verilmiştir.

Etkinlik Bilgisi