ANTALYA'DA KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 08 Eylül 2001 Cumartesi - 15:45 - 09 Eylül 2001 Pazar - 15:45
Yer: CAM PİRAMİT - ANTALYA

SONUÇ BİLDİRGESİ

Antalya‘da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 08 - 09 Eylül 2001 tarihlerinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına MMO Antalya Şubesi Sekreteryalığında Antalya Kültür Merkezi Perge Salonunda Gerçekleştirilmiş olup; sunulan bildiriler, yapılan tartışmalar ile paneller sonucu ortaya çıkan görüş ve öneriler doğrultusunda, oluşturulan sonuç bildirgesi taslağı kamuoyuna duyurulur.

1. Fiziksel planlama ve imar uygulamalarında, doğaya rağmen değil, doğaya uyum esas alınmalı, zengin tarım alanlarının imara açılması vb. uygulamalar önlenmeli, kapsamlı bir kent ekolojisini temel alan peyzaj planlaması yapılmalıdır. Kente yönelik her karar ve proje bu plana dayandırılmalıdır.

2. Antalya‘nın ulaşım sorununun çözümünde noktasal projeler yerine, bugünkü Antalya‘yı bütünüyle kapsayacak yeni bir ulaşım etüdü yapılmalı, ana ulaşım planı buna uygun olmalıdır. Bu doğrultuda toplu taşım öncelikli projeler üretilmeli ve hayata geçirilmelidir.

3. Şu anda TBMM gündeminde olan "merkezi idareyle mahalli idareler arasında görev bölüşümü ve hizmet ilişkilerinin esasları ile mahalli idarelere ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı"nın yerelleştirme anlayışı halkçı bir karakter taşımamakta tersine tamamı halka, kamuya ait her şeyi piyasaya açarak ve devrederek halkı mağdur edecek bir karakter taşımakta, çağdaş, demokratik, yerel yönetim yaklaşımı yansıtmamaktadır. Bu tasarı toplumsal ve ulusal çıkarlar adına reddedilmeli ve ilgili tüm kesimlerin aktif katılımı sağlanarak toplum ve ulus çıkarlarına uygun bir yasa tasarısı hazırlanmalıdır.

4. Kentin "sadece sakini değil sahibi de olmak " kentli haklarını ve yükümlülükleri bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, kentsel mekanların ve kent örgütlülüğünün algılanması ve geliştirilmesi için ilköğretimden başlayarak eğitim programlarında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

5. Kentli hakları tanınarak kentte yaşayan insanların dil, din, ırk, siyasal görüş, mülkiyet ve statü ayrımı gözetmeksizin kentli haklarına sahip olduğu bilinmelidir. Kent halkının bu bilinci geliştirmesi ve kullanması için çaba gösterilmelidir.

6. Kent yönetimleri şeffaf olmalıdır. Bilgilenme yönetime katılmanın en önemli aşamasıdır. Kent halkının kentle ilgili tüm bilgilere özgürce erişebilme olanakları geliştirilerek, akılcı ve sağlıklı karar süreçleri hayata geçirilmelidir.

7. Yabancı sermaye yatırımlarının artırılmasına yönelik düzenlenen "Endüstri Bölgeleri Hakkında Kanun Tasarısı"nın bu haliyle yasalaşması İmar, Kültür ve Tabiatı Koruma vb. kentleri ilgilendiren birçok yasayı geçersiz hale getirecektir. Kentlerimizde büyük tahribatlara yol açacak bu yasa tasarısına bütünüyle karşı çıkılmalıdır.

8. Yerel yönetim hizmetleri kamusal hizmetlerdir. Kamusal hizmetlerde amaç tüm halkın bu hizmetlerden yararlanması olmalıdır. Özelleştirme uygulamaları yerel yönetimleri şirket, kent halkını müşteri haline dönüştürmektedir. Antalya özelinde Antsu özelleştirmesi bunun en somut göstergesidir. Su fiyatları artmış, konut abonelerinin su tüketimini olumsuz yönde etkilemiştir. Kentsel hizmetlerde ücret politikaları piyasa koşullarının insafına terk edilmemelidir.

9. Yerel yönetimlere yurttaş katılımını amaçlayan Kent Konseyleri, Kent Meclisleri, Yerel Gündem 21 vb. oluşumların desteklenmesi ve güçlendirilmesi yanında bağımsız yapılar olmasına özen gösterilmesi toplumsal çıkarlar açısından önemli görülmektedir.

10. Kentin kimliğini ve belleğini oluşturan dokular, yapılar ve mimari öğeler ulusal kültür zenginliklerimizdir. Kent kimliğini oluşturan yapı, tesis, alan ve mimari öğelerin tahrip edilmesinin önüne geçilmeli, korunması için önlemler alınmalıdır.

11. Sokaklarımız, meydanlarımız, çarpık yapılar ilan panolarıyla doldurulmuştur. Oysa sokaklar, meydanlar, yapılar ve kent mobilyaları kentin kimliğine uygun estetik öğeler olmalıdır.Estetik planlama ilişkisi kurulmalıdır.

12. Antalya yaşanabilir bir kent olmalıdır. Yaşanabilir bir kent her şeyden önce insanlarının işsiz, yoksul, aç kalmadığı, kendisine zaman ayırabildiği, iş dışındaki zamanlarını değerlendirebilmesi için uygun mekanların oluşturulduğu çağdaş yaşam standartlarının tesis edildiği, yeşil alanların insanların ve kentin soluk almasına yetecek kadar çoğaltıldığı kenttir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak Sonuç Bildirgesi‘nde ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda kentin sakini değil, sahibi olma ilkesiyle yerel yönetim çalışmalarını izleyerek, denetleyecek ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.